Jak chápat aktiva?
Vysvětlení → Jak chápat aktiva a pasiva?

Vysvětlení → Jak chápat aktiva a pasiva?

Vysvětlení → Jak chápat aktiva a pasiva? S těmito termíny se v médiích setkáme poměrně často, ale možná někteří z nás přemýšlí o jejich konkrétním významu. Aktiva a pasiva jsou důležitá pro sestavení účetní rozvahy a vyhodnocení aktuální ekonomické situace podniku. K tomu je však zapotřebí důkladnější poznání a správné přiřazení jednotlivých položek. Znáte alespoň základní členění?

Co jsou to vlastně aktiva?

Aktivem se rozumí vlastní majetek společnosti, který k určitému datu patří společnosti. Ten má přispět k ekonomické prosperitě společnosti a vytvoření jejího budoucího zisku. Na jeho vlastnictví a využívání můžeme nahlížet různými způsoby.

Aktiva (majetek společnosti) dělíme z hlediska časového užití na:

 • Dlouhodobý majetek.
 • Krátkodobý (oběžný) majetek.
 • Časové rozlišení (slouží k rozlišení nákladů a výnosů v okamžiku účtování pro přesné stanovení výše závazku nebo pohledávky společnosti).

Co se rozumí dlouhodobým majetkem?

Dlouhodobým majetkem se označují aktiva, která má společnost ve svém vlastnictví a evidenci více než jeden rok. Může mít různou povahu i způsob využití. Jeho pořízení, evidence, popřípadě odpis je dán platnými účetními předpisy. Ty se průběžné mění, a proto je vhodné je bedlivě sledovat.

Aktuální členění dlouhodobého majetku:

 • Hmotný majetek – věci s technicko – ekonomickým určením (stroje a zařízení, dopravní prostředky, výrobní haly, budovy, pozemky), jejichž pořizovací cena je vyšší než 80 000 Kč (dle § 29 s novelizací od 1. ledna 2021).
 • Nehmotný majetek – předměty nehmotné povahy (patenty, licence, software, know-how), jejichž pořizovací cena již není stanovená zákonem (dříve 60 000 Kč) a doba použitelnosti je delší než jeden rok. Od 1. 1. 2021 již není možné nehmotný majetek uplatňovat pro daňové odpisy. 
 • Finanční majetek – jedná se o specifický majetek společnosti (dlouhodobé cenné papíry, akcie, dluhopisy, termínované vklady), který se neodepisuje z daňového základu, ani není stanovená jeho minimální pořizovací cena. Doba použitelnosti musí být nutně delší než jeden rok.

Co představuje krátkodobý (oběžný) majetek?

Oběžný majetek společnosti vnímáme jako aktiva, která společnost vlastní v období do jednoho roku. V průběhu roku dochází k jeho postupné spotřebě, nikoliv opotřebení, které je možné daňově odepisovat.

Oběžný majetek rozlišujeme na:

 • Zásoby (materiál, polotovary, nedokončená výroba, výrobky, zboží, zvířata).
 • Pohledávky (finanční nárok společnosti na úhradu za zboží či služby).
 • Finanční oběžný majetek (peníze na bankovním účtu, hotovost, kolky, dálniční známky, stravenky, vklady, cenné papíry).

Reálná aktiva versus finanční aktiva

Reálná aktiva představují hmotný majetek společnosti. Jsou to stroje, pozemky, nemovitosti, licence, zlato, stříbro, umělecké předměty, licence. Ty přinášejí společnosti zisk svým užíváním nebo prodejem, popřípadě pronájmem.

Naproti tomu finanční aktiva představují finanční produkty, které společnosti nejen poskytují pravidelný příjem nebo zisk, ale zároveň jsou jí dostupná v krátkém časovém horizontu (jsou snadno likvidní). Jedná se o cenné papíry (dluhopisy, podílové listy, akcie), klasické oběživo (mince a bankovky), ale také pohledávky.

Reálná aktiva
Reálná aktiva jsou hmotným majetkem, který společnosti napomáhá k realizaci zisku.

💡Tip: Čtěte také článek: Jak zbohatnout: Co dělají bohatí lidé jinak a lépe?

Co považujeme za pasiva?

Termínem pasiva označujeme zdroje financování majetku, kapitálu společnosti. Podle jejich původu odlišujeme vlastní a cizí kapitál. Pro „ekonomicky zdravou“ společnost je ideálním stavem, pokud vlastní kapitál převyšuje cizí.

Za vlastní kapitál považujeme veškerý majetek nezatížený dluhem. Konkrétně se jedná o základní kapitál společnosti (souhrn všech vkladů společníků), kapitálové fondy, fondy ze zisku (rezervní fond), nerozdělený zisk, hospodářský výsledek minulých let, popřípadě aktuálního účetního období. O ekonomické situaci podniku referuje výsledovka (výkaz zisku a ztrát).

Cizí kapitál představují závazky vůči dodavatelům (úhrady za služby či zboží), bankám (úvěry), zaměstnancům (mzdy, odvody), finančnímu úřadu (daňová povinnost).

Členění cizího kapitálu z časového hlediska:

 • Krátkodobý cizí kapitál (s dobou splatnosti do jednoho roku). Jedná se o závazky vůči zaměstnancům, finančnímu úřadu, půjčky se splatností do jednoho roku, kontokorent, výdaje příštího období.
 • Dlouhodobý cizí kapitál (s dobou splatnosti delší než jeden rok). Jedná se různé leasingy na nákup firemních vozidel nebo strojů, dlouhodobé bankovní úvěry (hypotéky, spotřebitelské úvěry), podnikové dluhopisy.
Aktiva versus pasiva
Pro zdravé fungování podniku je nutná převaha vlastního kapitálu nad cizím, monitorování finančních výsledků a rozumné investování.

💡Tip: Věnujte pozornost také článku: Vyplatí se operativní leasing na auto?

Aktiva versus pasiva

V účetní rozvaze najdete aktiva na levé straně. Ta je považovaná za debetní stranu nebo někdy také uváděna pod zkratkou MD (Má dáti). Pasiva se zapisují vpravo na kreditní stranu. Ta se označuje zkratkou D (Dal).

Pokud společnost investuje a hospodaří správným způsobem, její účetní výkazy signalizují vyšší objem aktiv než pasiv. Tento stav se samozřejmě v průběhu roku mění, ale situaci je třeba průběžně monitorovat a zabránit tak pádu společnosti do dluhové spirály.

Kontrola stavu skladových zásob i objemu finančních prostředků v nedokončené výrobě je efektivním způsobem, jak se této nechtěné situaci vyhnout. Dluhová past je nezdravým stavem, poškozuje dobré jméno společnosti, omezuje její investiční možnosti a další rozvoj.

Nejen rozvaha, ale také výkaz zisku a ztrát i výkaz o peněžních tocích jsou důležitými nástroji, které referují o hospodaření společnosti. Důkladná finanční analýza i hodnocení celkového stavu ekonomiky nám dává prostor pro rozšiřování či redukci podnikatelských aktivit. Při očekávané recesi je lepší omezit investice a optimalizovat zásoby. Naopak na ekonomickou expanzi je vhodné se připravit a realizovat co nejvyšší zisk.

Copywriterka se zájmem o cestování, historii, ekonomii a cizí jazyky.