jak na výpočet mateřské
Výpočet mateřské

Jak se počítá mateřská?

Téměř každý alespoň jednou za život řeší narození vlastního dítěte a s tím spojená úskalí i radosti. Jednou  z nejpalčivějších a možná i nejdůležitějších otázek je ta, jak se počítá mateřská. Tento článek vám může pomoci vyznat se v tom.

Mateřská vs. rodičovská dovolená 

Jaký je vlastně rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou? Tyto pojmy jsou často zaměňovány, ale z pohledu zákona znamená každý z nich něco jiného. 

Mateřská dovolená je dle zákoníku práce vedená jako důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance. Slouží k tomu, aby se matka mohla postarat o své novorozené dítě.Trvá 28 týdnů, při narození vícerčat až 37 týdnů a žena na ni zpravidla nastupuje 6-8 týdnů před očekávaným datem porodu. Zároveň nemůže být kratší než 14 týdnů a v žádném případě nemůže skončit před uplynutím 6 týdnů od porodu. 

Rodičovská dovolená na druhé straně slouží k prohloubení péče o dítě. Také se podle zákoníku práce posuzuje jako důležitá osobní překážka na straně zaměstnance. Rodičovská dovolená začne po skončení mateřské dovolené a může trvat až do 3 let věku dítěte. Vzniká na základě písemné žádosti zaměstnance zaměstnavateli. 

Mateřská dovolená je primárně určena matkám, zatímco rodičovská dovolená je určena pro oba rodiče (i když ji může najednou čerpat pouze jeden z nich).

Nárok na mateřskou a rodičovskou dovolenou mají také rodiče, kteří si dítě adoptovali nebo jej převzali do péče.

Peněžitá pomoc v mateřství  

Při mateřské dovolené žena dostává peněžitou pomoc v mateřství, tzv. mateřskou. Tato peněžitá pomoc v mateřství je jednou ze šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. 

Nárok na její vyplacení vzniká při splnění dvou podmínek. První z nich je, že žadatel o tuto dávku musí být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn, a to minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku. Takže žena, která o dávku požádá, musí být v posledních dvou letech alespoň 9 měsíců nemocensky pojištěná (zaměstnaná, nebo odvádět nemocenské pojištění jako OSVČ). Tato doba nemusí být nepřetržitá a může být u více zaměstnavatelů. 

Zákon také zná institut ochranné lhůty, který se uplatní, pokud žena před nástupem na mateřskou o práci přijde.  U žen, které byly v době skončení pracovního poměru těhotné, činí tato ochranná doba 180 dnů ode dne zániku pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu, bude tato ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik trvalo pojištění (pokud byla žena zaměstnána 30 dnů, ochranná doba bude také 30 dnů). V ostatních případech je ochranná doba 7 kalendářních dnů. 

Pokud ale žena nesplňuje podmínky pro řádné vyplacení peněžité pomoci v mateřství, ani se na ni nevztahuje ochranná lhůta, mateřská se ji vyplácet nebude a místo toho se jí začne vyplácet rovnou rodičovský příspěvek.

Otec dítěte /manžel matky

Prvních 6 týdnů po porodu náleží peněžitá pomoc v mateřství pouze matce dítěte. Po uplynutí této doby má ale na vyplacení této dávky nárok také otec dítěte, příp. manžel ženy, která dítě porodila. Musí ovšem splňovat stejné podmínky jako žena, které dítě porodila a zároveň musí s matkou dítěte uzavřít písemnou dohodu, že bude o toto dítě pečovat. Musí také přeložit tiskopis žádosti, kterou je možné najít zde


Veškeré další relevantní informace k podmínkám získání peněžité pomoci v mateřství a o další podpoře je možné najít přímo na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jak si o dávku zažádat?

Žádost o peněžitou pomoc v mateřství vystaví gynekolog. Následně tuto žádost donese žena svému zaměstnavateli v okamžiku, kdy mu oznámí nástup na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel ji pošle na okresní správu sociálního zabezpečení, která musí rozhodnout do jednoho měsíce o tom, jestli a v jaké výši má žena na dávku nárok. OSSZ zašle ženě písemné potvrzení o příjmu mateřské spolu s výplatou dávky. V případě, že žena nesplňuje podmínky prio přiznání peněžité pomoci v mateřství, bude ji zasláno rozhodnutí o zamítnutí dávky, proti kterému se může odvolat. 

žádost o mateřskou
kde si zažádat o mateřskou?

Jak se počítá mateřská?

Mateřská se počítá ve 4 krocích:

 1. Nejdříve je nutno zjistit tzv. denní vyměřovací základ. Zjistí se tak, že se vyměřovací základ za rozhodné období (většinou předcházejících 12 měsíců) dělí počtem kalendářních dnů připadající na dané období. Zjednodušeně je tedy možné to vyjádřit jako měsíční mzda x 12 měsíců / 365 dnů.
 2. Denní vyměřovací základ se pak redukuje následným způsobem:
  1. z částky DVZ do 1.345 Kč se započte 100 %
  2. z částky DVZ nad 1.345 Kč do 2.017 Kč se započte 60 %
  3. z částky DVZ od 2.017 Kč do 4.033 Kč se započte 30 % 
  4. k částce DVZ nad 4.033 Kč se nepřihlíží
 3. všechny 4 vypočtené hladiny sečteme a ze vzniklé částky vypočteme 70%, což je zákonem daná výše peněžité pomoci v mateřství za kalendářní den
 4. tuto částku vynásobíme počtem dní mateřské (tzn. 196 u jednoho dítěte a 259 u více dětí) a dostaneme tak konečnou částku peněžité pomoci v mateřství. 

Maximální výše mateřské pro rok 2023 je 49.440,-Kč měsíčně. 

Pokud na tuto výši příspěvku chcete dosáhnout, zkuste se mrknou na tento článek, který vám prozradí, jakých je 10 nejlépe hodnocených zaměstnání.

V případě, že vám tento styl výpočtu nedává smysl, můžete použít kalkulačku, kterou najdete např. na této stránce, která výpočet rozhodně ulehčí.

Peněžitá pomoc v mateřství se tedy vyplácí po dobu mateřské dovolené. Každopádně tyto dva pojmy nejsou úplně zaměnitelné, i když se lidově oboje nazývá “mateřská”. Na rozdíl od rodičovského příspěvku se peněžitá pomoc v mateřství odvíjí od vaší současné mzdy (resp. od denního vyměřovacího základu). Je proto pro nové matky finančně výhodnější jako rodičovský příspěvek, který je pro všechny stejný.