Příprava výpisu ze zdravotní dokumentace

Jak na výpis ze zdravotní dokumentace? Cena?

V článku najdete informace, které jsou spojené s pojmem výpis ze zdravotní (zdravotnické) dokumentace, což je nutná formalita pro posouzení zdravotní způsobilosti osob k práci. Je primárně určený zaměstnancům. Vycházím v něm ze své personální praxe a směle tvrdím, že je poučný i pro zaměstnavatele.

Úvodem k výpisu ze zdravotní dokumentace

Výpis ze zdravotní dokumentace budete ve svém životě řešit pravděpodobně hned několikrát:

  • při nástupu na brigádu nebo praktický výcvik do firmy v rámci vzdělávání,
  • při každé změně zaměstnání (změně pracovního zařazení změní-li se pracovní rizika),
  • v pravidelných intervalech pořád dokola v rámci periodických a mimořádných pracovnělékařských prohlídek.

Tuto nutnost udává Zákon o specifických zdravotních službách, konkrétně HLAVA IV: POSUDKOVÁ PÉČE A LÉKAŘSKÉ POSUDKY, PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY, POSUZOVÁNÍ NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ.

S trochou nadsázky můžeme tvrdit, že pokud někde číhá pracovní zdravotní riziko, budete se muset podrobovat oficiálnímu zdravotnímu zkoumání. 🙂

Jsou i takové brigády a pracovní pozice, kde nejsou vydefinovaná žádná rizika. V těchto výjimečných případech můžete pracovat bez vstupní pracovní lékařské prohlídky u dohod a na základě posouzení, které vydá váš obvodní lékař (odborně registrující poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost) u pracovních poměrů. Pokud nemáte svého obvodního lékaře, může zdravotní posudek pro bezrizikovou práci vydat i jiný lékař, který poskytuje služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.

Vstupní pracovní lékařská prohlídka – kdy a proč je nutné na ni jít?

Dovolím si čerpat ze své personální praxe a níže cituji nařízení, které vyplývá z této části Zákona o specifických zdravotních službách. Chci tak vysvětlit, proč trápí zaměstnavatelé své budoucí zaměstnance běháním po doktorech ještě před vznikem pracovního poměru (tedy před nástupem do práce).

Zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem:

1) pracovního poměru,

2) právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr, má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou.

Jak už jsem zmínila, u dohod se v některých případech obejdete zcela bez vstupní lékařské prohlídky.

Výpis ze zdravotní dokumentace

Poskytovatel pracovnělékařských služeb (závodní lékař, který má s vaším zaměstnavatelem uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb a zná veškerá rizika, která jsou spojená s vaším pracovním zařazením) bude vždy vyžadovat výpis ze zdravotní dokumentace od obvodního lékaře. Ukládá mu to totiž zákon.

Pokud nemáte svého obvodního lékaře a poskytovatel pracovnělékařských služeb najde opodstatněné důvody, proč nemůže pomocí základního vyšetření rozhodnout o zdravotní způsobilosti k práci, podle této části Vyhlášky č. 79/2013 Sb. nahrazují výpis ze zdravotní dokumentace odborná vyšetření.

Pojďme společně k obvodním lékařům pro výpisy.

Vzor žádosti, možnost online podoby a způsob vydání výpisu ze zdravotní dokumentace

Obvodní lékaři se musejí při vydávání výpisů řídit legislativou. Obecně je ale čistě na nich, jak mají celou agendu vydávání výpisů ze zdravotní dokumentace zorganizovanou. Já přispívám zkušenostmi mnoha zaměstnanců, se kterými jsem řešila nástupní formality a zkušenostmi vlastními jakožto zaměstnance, který má svého obvodního lékaře řetězec praktických lékařů pro dospělé MOJE AMBULANCE.

Univerzální vzor ani způsob žádosti o výpis ze zdravotní dokumentace neexistuje. Jeho podobu si může určit závodní lékař, ke kterému půjdete s žádostí o finální lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Tato žádost má svá zákonná specifika. Dá vám ji zaměstnavatel nebo ji bude mít připravenou závodní lékař.

MOJE AMBULANCE sdílí univerzální Žádost o pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace na svých stránkách k vytisknutí, případně si pacienti mohou na stejných stránkách nebo v aplikaci vyplnit elektronickou žádost.

Budou elektronické výpisy ze zdravotní dokumentace do budoucna běžnou praxí? Věřím, že ano. V současnosti se obrňte trpělivostí, zažádejte si o výpis klasickou cestou (osobní žádost, žádost po telefonu, přes e-mail) a vyrazte pro výpis osobně do ordinace. Výpis ze zdravotní dokumentace vám může lékař zaslat doporučeným dopisem. Můžete někoho zplnomocnit (úředně ověřenou plnou mocí), aby vám výpis vyzvedl a následně zaslal.

Celou problematiku nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií řeší část Zákona o zdravotních službách. Je jasně definované, kdo může nahlížet do zdravotní dokumentace a pořizovat z ní kopie a záznamy. Dle tohoto ustanovení není možné zaslat bez ověření totožnosti výpis ze zdravotní dokumentace na e-mail. Každopádně můžete zkusit svého obvodního lékaře o tuto službu požádat.

Nikde jsem nenašla, zda je možné doručit výpis do datové schránky či do zabezpečené aplikace. Můj názor je, že to možné je. Otázka je, kolik zdravotnických zařízení takovou službu poskytuje. Výpisy jsou zdrojem financí ordinací, musel by tedy zároveň existovat způsob elektronické úhrady.

Cena za výpis ze zdravotní dokumentace a za vstupní lékařskou prohlídku

Začnu cenou mimořádné a periodické pracovní prohlídky. Tu hradí vždy zaměstnavatel. Totéž platí pro vstupní prohlídku, pokud se vás týká riziko noční práce (zaplatí ji zaměstnavatel, i když nenastoupíte do práce).

Ceny se řídí smlouvou poskytovatele pracovněprávních služeb se zaměstnavatelem.

POZOR! Cenu za vstupní pracovní prohlídku budete hradit vy jako uchazeč o zaměstnání (budoucí zaměstnanec). Zdravotnická zařízení často nenabízí možnost platit kartou, mějte u sebe hotovost.

Pokud dojde k uzavření pracovněprávního vztahu (až nastoupíte do práce a stanete se zaměstnancem), uhradí vám náklady za prohlídku zaměstnavatel. Někdy bývá v pracovní smlouvě domluveno, že zaměstnavatel uhradí prohlídku zaměstnanci i pokud nedojde k uzavření pracovního vztahu nebo až po zkušební době. Takové dohody možné jsou. Pokud skončíte pracovní poměr ve zkušební době, máte na proplacení prohlídky také nárok.

Platba za výpis ze zdravotní dokumentace
Cena za výpis ze zdravotní dokumentace se liší podle ordinace. Lékaři často nenabízejí možnost platit kartou. Mějte u sebe raději hotovost.

Podle zákona cena výpisu nesmí převýšit náklady na jeho pořízení. Praxe je ovšem malinko jiná. Každopádně pacientům musí být známý ceník. Cena za výpis ze zdravotní dokumentace se pohybuje od 150 do 500 Kč. Tento údaj jsem zjistila dlouhodobým pozorováním. Může se samozřejmě lišit. Někdy nastupuje nový zaměstnanec s tím, že svého praktického lékaře zná dlouhá léta a že za výpis nic nechtěl, jindy je cena přemrštěná. To bývá v případech, kdy si ordinace účtují vyšší náklady např. při expresním vytvoření do 24 hodin.

I výpis ze zdravotní dokumentace vám proplatí zaměstnavatel. Vyplývá to ze zákoníku práce.

Přečtěte si: Kolik je ideální finanční rezerva domácnosti?

Rychlost vydání a platnost výpisu ze zdravotní dokumentace

Informace najdete v této části Zákona o specifických zdravotních službách.

Praktický lékař má na vyřízení žádosti o výpis ze zdravotní dokumentace 10 pracovních dnů od podání žádosti. V praxi to ale bývá mnohem rychlejší. Na vydání lékařského posudku má podle stejného zákona poskytovatel pracovnělékařských služeb také lhůtu 10 pracovních dní od obdržení žádosti.

Pokud se se zaměstnavatel domluvíte na vašem nástupu, začněte řešit lékařské formality co nejdříve.

Výpis lze použít pro posouzení zdravotního stavu v době nejdéle 90 dnů ode dne jeho vydání.

Pokud máte doma již propadlý výpis ze zdravotní dokumentace, můžete si zažádat pouze o potvrzení, že nebyla od posledního vydání výpisu ze zdravotní dokumentace zjištěna změna zdravotního stavu.

Jak je to s cizinci např. z Ukrajiny?

V současnosti (06 2022) řeší český pracovní trh příliv ukrajinských uchazečů o práci. S tím jsou spojené dva problémy. První je, že lidé z Ukrajiny nemusejí mít v České republice svého obvodního lékaře. Druhý je, že v populaci, která k nám migruje, může být zvýšený výskyt tuberkulózy. Tomuto tématu se věnujete tento článek s krkolomným názvem Postup poskytovatelů pracovnělékařských služeb a registrujících poskytovatelů v oboru všeobecné praktické lékařství při pracovnělékařských prohlídkách – Ukrajina.

I bez výpisu ze zdravotní dokumentace lze přijmout cizince, jen ho pravděpodobně čekají odborná vyšetření a celý proces může trvat déle. Cizinec také může doložit úředně ověřený překlad výpisu ze zdravotní dokumentace ze své domoviny.

Jmenuji se Markéta Knížková. Jsem personalistka recruiterka. Baví mě obsahový marketing a psaní. Vše o mých aktivitách najdete na mém blogu a na osobním profilu na LinkedIn. Buďme ve spojení!