společné investování

Vše o kolektivním investování

Kolektivní investování nabízí příležitost drobným investorům být součástí něčeho velkého. Jako každá investice má i tato svá rizika. Díky kolektivnímu investování jsou však naše investice profesionálně řízené a regulované. To v nás probouzí naději vyššího zhodnocení a nízkého rizika. Pojďme společně nahlédnout do světa kolektivního investování a říct si všechny jeho výhody a nevýhody.

Kolektivní investování

Upravuje ho zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Tento zajímavý druh investice je populární zejména v zahraničí. Díky vzniku podílových fondů a vstupu zahraničních fondů na tuzemský trh se v posledních letech rychle rozšířilo i v naší zemi.

Princip kolektivního investování spočívá v tom, že speciální finanční instituce shromažďuje finanční prostředky od jednotlivých investorů. My, jako investoři, nákupem podílových listů nebo akcií investičního fondu tímto svěříme své peníze do fondu. O jejich investování už se dále nemusíme starat. Dělá to za nás správce fondu.

Bezesporu obrovskou výhodou je, že nashromážděný majetek je následně investován na základě diverzifikace (rozložení rizika). To znamená, že jsou prostředky rozloženy mezi více investic, aby se jejich znehodnocení minimalizovalo. Jinak řečeno náklady na provedení investice a diverzifikace jsou zpravidla nižší, než kdyby investor peníze takto investoval samostatně.

Kdo se o majetek stará?

O majetek a jeho následné zhodnocení se stará investiční společnost, nebo investiční fond. Řídí se pokyny, které jsou uvedeny v zákoně o kolektivním investování, prováděcích vyhláškách, nařízeních a prospektu fondu kolektivního investování. Kontrolu dodržování těchto pokynů provádí kromě samotné investiční společnosti (či investičního fondu) zároveň depozitář, který současně provádí evidenci majetku fondu kolektivního investování. Depozitářem může být pouze banka s příslušným oprávněním.

V posledních letech je populární tzv. pravidelné investování. Nesvěříme své finance najednou, ale pravidelně posíláme konkrétní sumu, za kterou podílové listy nakupujeme. Jejich cena se odvíjí od aktuální tržní situace. Díky možnosti kolektivního investování nepotřebujeme velký kapitál, abychom mohli začít investovat.

peníze
Určité typy fondů jsou vysoce likvidní.

Formy fondů kolektivního investování

Základní členění je:

  • podílové fondy – podílové listy,
  • investiční fondy – nejčastěji akcie.

Investiční fond je právnická osoba, která získává prostředky z úpisu akcií, které nakupují investoři. Jsou to samosprávné subjekty. To znamená, že se mohou spravovat samy prostřednictvím vlastního managementu.

Základní jednotkou podílového fondu je podílový list. Podílový fond nemá právní subjektivitu. Vždy musí být ve správě investiční společnosti. Jedná se o jakýsi koš, který sdružuje aktiva.

Kolektivní investování výhody a nevýhody

Mezi benefity patří zejména:

  • Profesionalita správce – profesionální správce má rozsáhlé množství informací, zkušeností a znalostí. Stará se o investice velmi pečlivě a dokáže omezit riziko, které plyne z případného negativního vývoje některého z aktiv.
  • Diverzifikace – diverzifikace je důležitá součást investování. Fondy nakupují různá aktiva, díky čemuž velmi efektivně rozkládají případné riziko.
  • Nižší náklady – transakční náklady se rozdělí mezi více investorů. Na nižší poplatky má vliv také fakt, že fondy obchodují s investičními nástroji ve velkých objemech.
  • Menší administrativní náročnost – administrativní stránku zajišťuje správce. Investor pouze sleduje úspěšnost fondu a má přehled o vývoji hodnoty. Všechny informace jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách příslušného fondu.

Určité typy fondů (zejména otevřené podílové fondy a akciové společnosti s proměnným základním kapitálem) jsou vysoce likvidní. To znamená, že akcie či podílové listy můžeme odprodat kdykoliv a přeměnit toto aktivum za hotové peníze v podstatě okamžitě.

Mezi nevýhody kolektivního investování patří zejména:

  • Výnos není garantován – vždy musíme mít na paměti, že každá investice je spojena s rizikem. Čím více peněz investujeme, tím většímu riziku čelíme. Ovšem bez něj není zisk.  Hodnota investice může stoupat i klesat. Riziko můžeme eliminovat dostatečně dlouho dobou investice. Investice jako jsou právě akcie, jsou dlouhodobě nejvýnosnější.
  • Hodnota aktiv často kolísá – obzvlášť u investic do balancovaných a akciových fondů, nebo do indexových fondů investujících do akciových indexů musíme počítat se silnými výkyvy v hodnotách těchto aktiv.
  • Poplatky – než se do investování pustíme, budeme obezřetní a zjistíme si veškeré informace o poplatcích. Podílové listy jsou někdy vyšší o výraznou přirážku. Vstupní a výstupní poplatky nejsou výjimkou.
  • Investice není pojištěna – investice do otevřených podílových fondů není pojištěna. Otevřené podílové fondy ovšem podléhají přísné regulaci dané zákonem. Hospodaření je pod přísným dozorem České národní banky, nezávislého auditora a depozitáře. Členové Asociace pro kapitálový trh ČR jsou povinni pravdivě informovat o zaměření fondu a rizicích spojených s investicí.

Stručná historie

Základní podnět pro kolektivní investování v České republice dala kupónová privatizace v počátku devadesátých let. První vlny privatizace se účastnilo více než 400 fondů. Těmto fondům se podařilo získat 73 % privatizovaného majetku v první vlně. Druhé vlny se účastnilo 353 fondů, které získaly 65 % majetku.

Předtím, než se pustíme do kolektivního investování, zjistíme si, jakých dosahuje fond výsledků, jaká je investiční strategie, poplatky a horizont investice. Musíme mít na paměti, že jsme to právě my, kdo ponese riziko z případné ztráty z investice. Při vybírání fondu budeme tedy velmi obezřetní a seznámíme se s veškerými důležitými fakty.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.