závěť

Jak sepsat platnou závěť s tipy

Závěť je důležitý dokument, kterým dokážeme ovlivnit, co bude s naším majetkem po naší smrti. Možností, jak sepsat závěť máme několik. Jak ale začít? Co musí obsahovat? Kdy stačí sepsat závěť doma a kdy je potřeba přítomnost notáře? Odpovědi na všechny důležité otázky si řekneme v našem článku.

Závěť

Není žádným tajemstvím, že majetek je častým důvodem sporů v mnoha rodinách. Jestliže chceme těmto sporům předejít a svobodně rozhodnout, jak bude s majetkem naloženo po našem odchodu, sepíšeme platnou závěť.

Závěť je právní listina, která nám pomůže zajistit před smrtí své majetkové záležitosti. Můžeme se svobodně rozhodnout, komu a v jaké míře přenecháme svůj majetek. Bez ní bude naše pozůstalost rozdělena ze zákona. Nesmíme zapomenout, že do dědictví nespadají pouze nemovitosti, předměty a hotovost, ale také závazky a dluhy.

Jedná se o odvolatelný projev vůle. To znamená, že zůstavitel může závěť kdykoliv změnit, či zcela odvolat. Zůstavitel musí jednat svobodně, bez jakéhokoliv nátlaku. Zároveň musí být svéprávný a způsobilý k právním úkonům. Dokument musí být jasný a srozumitelný. Musí z něj být pochopitelný záměr zůstavitele. Během dědického řízení musí být v co největší míře vyhověno vůli zůstavitele.

Jak sepsat závěť?

Možností, jak sepsat závěť máme více. Ze zákona musí mít písemnou podobu (kromě formy, kdy je závěť pořízená s úlevami). Občanský zákoník určuje tři typy poslední vůle:

 • formou soukromé listiny (holografická a alografní závěť),
 • formou notářského zápisu,
 • závěť pořízená s úlevami.

Holografická závěť

Typ závěti, který je sepsán vlastní rukou a s vlastnoručním podpisem. Tyto dvě podmínky musí být vždy dodrženy. Do závěti nesmí být zakomponován jiný rukopis, než je zůstavitelův. Jestliže by notář pojal podezření, že se rukopis liší, může poslední vůli určit za neplatnou. Tato možnost je vhodná v případě, chce-li zůstavitel pořídit dokument beze svědků. Závěť nemá jednotný vzor. Může být formou dopisu, nebo stručný výčet majetku, který je doplněný o příslušné dědice. Důležité je, aby byly dodrženy všechny zákonné podmínky a aby bylo zřejmé, komu co připadne.

notebook
Holografická závěť je sepsána vlastní rukou a s vlastnoručním podpisem.

Alografní závěť

Dalším způsobem, jak sepsat poslední vůli zůstavitele je alografní závěť. V ní nemusí být obsah dokumentu sepsán vlastní rukou zůstavitele (může být sepsána například na počítači), ale musí obsahovat jeho vlastnoruční podpis za přítomnosti dvou svědků. Tato alternativa připouští pomoc jiné osoby při vedení ruky u podpisu. Svědkové musí být plnoletí, nesmí dědit a nesmí být jeho blízcí příbuzní. Jsou také vázání mlčenlivostí a obsah závěti nesmí nikomu sdělit. Jestliže by došlo ke zpochybnění okolností závěti, budou svědci předvoláni, aby tyto okolnosti popsali.

Závěť sepsaná u notáře

Závěť sepsána u notáře je bezesporu tou nejlepší alternativou, jak sepsat závěť. Ačkoliv jsou dvě předešlé možnosti zdarma, často se stává, že jsou neplatné. Neobsahují totiž všechny zákonné náležitosti. Ačkoliv nás poslední vůle sepsaná u notáře bude stát pěkných pár tisíc, máme jistotu, že bude vše v pořádku. Originál bude uložen u notáře a elektronická podoba v Evidenci právních jednání pro případ smrti. Nestane se tedy, že se dokument ztratí nebo zničí. Notář se musí vždy přesvědčit, zda osoba jedná ze své vlastní vůle a bez donucení jinou osobou.

Přítomnost notáře se doporučuje, jestliže máme rozsáhlé množství majetku, který chceme rozdělit do nejmenších detailů. Dále v případě, kdy chceme vydědit nepominutelného dědice a chceme danou záležitost konzultovat s právním zástupcem. Jsou i případy, kdy je přítomnost notáře výslovně nutná:

 • zůstavitel má omezenou svéprávnost (je však schopen projevit vlastní vůli),
 • pořizuje poslední vůli ve prospěch osoby, která o něj pečuje v sociálním či zdravotnickém zařízení,
 • je osobou starší patnácti let, která doposud nenabyla svéprávnosti,
 • zůstavitel má v úmyslu založit nadační fond nebo nadaci.

Závěť s úlevami (privilegovaná závěť)

Tato možnost je určena lidem, které postihly mimořádné okolnosti (například živelná pohroma) a nemají možnost sepsat poslední vůli tradičním způsobem. Platné jsou tři druhy:

 • ústní závěť před třemi svědky (má omezenou platnost dva týdny),
 • před starostou obce, ve které se zůstavitel momentálně nachází (má omezenou platnost tři měsíce),
 • na palubě letadla, lodi, ve válce před velitelem vojenských jednotek (má omezenou platnost tři měsíce).

Závěť versus dědický zákon

Závěť má absolutní přednost před dědictvím ze zákona. Díky ní může zůstavitel urovnat majetkové záležitosti podle svých vlastních představ. Zároveň může předejít případným majetkovým sporům mezi dědici. Jestliže tedy zůstavitel sepíše před svou smrtí závěť se všemi zákonem stanovenými náležitostmi, k dědictví ze zákona nedojde.

Koho je možné vydědit?

Ačkoliv se jedná o nepříjemnou záležitost, i k takovým situacím dochází. Nemůžeme však nepominutelného dědice vydědit pouze ze svého rozmaru, kdy máme pocit, že se nechová podle našich představ. Máme však právo vyloučit dědice z jeho práva na povinný podíl ve chvíli, kdy byly naplněny zákonné důvody. Mezi ty patří:

 • tento člověk neposkytl zůstaviteli pomoc v nouzi,
 • vede trvale nezřízený život,
 • neprojevuje o zůstavitele takový zájem, který by projevovat měl,
 • tento člověk byl odsouzen za trestný čin, který svědčí o jeho zvrhlé povaze.

V závěti musí být povinně uvedeni nepominutelní dědicové – vlastní děti. Náleží jim ze zákona právo na povinný díl dědictví. Jestliže nechceme, aby naše děti dědily, můžeme je vydědit. Jedná se však o složitý proces, který je lepší řešit s právním zástupcem či notářem.

Vzor závěti

Závěť musí obsahovat všechny důležité náležitosti. Uvedeme do ní celé jméno, datum narození a trvalé bydliště zůstavitele. Dále určíme dědice, včetně jejich data narození. V případě, že majetek rozdělíme mezi více dědiců, musíme určit jednotlivé části dědictví (například procentuálně, nebo určením konkrétní věci). Důležitý je podpis zůstavitele, který v závěti nesmí nikdy chybět.

Závěť

Já, níže podepsaná Jana Nováková, datum narození 11. července 1950, bytem v Brně, Příční 25, zůstavuji veškerý svůj majetek svému synovi Josefu Novákovi, datum narození 7. listopadu 1970, bytem v Brně, Příční 52.

V případě, že by můj syn Josef Novák z jakéhokoliv důvod nemohl dědit, určuji za náhradního dědice jeho dvě děti, mezi které bude majetek rozdělen rovným dílem: Lucie Nováková, datum narození 20. září 2000, bytem v Brně, Příční 52 a Jiřího Nováka, datum narození 29. dubna 2002, bytem v Brně, Příční 52.

Prohlašuji, že toto je má poslední vůle

Jana Nováková

V Brně dne 8. března 2022

Poslední vůle, kterou píšeme doma, je vhodná u jednoduchých případů, jako je příklad v našem vzoru. U složitějších případů, ve kterých je velké množství majetků, závazků a dědiců, je lepší konzultace s odborníkem.

Přečíst si můžete také článek jak si vytvořit pasivní příjem nebo kde koupit bitcoin.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.