otec a dítě

Střídavá péče: podmínky, výživné a alimenty

Výchova dítěte je jednou z nejtěžších zkoušek v životě rodičů. Ještě náročnější se stane, když rodinný život naruší rozvod. Střídavá péče je jednou z alternativ, jak zachovat stejný vliv obou rodičů na vývoj dítěte.

Ve střídavé péči žije v České republice stále více dětí. Soudy se stále častěji přiklání k možnosti, kdy má dítě dva domovy. A to z důvodu nejen vyšší rozvodovosti, ale také měnícího se modelu v rolích žen a mužů.

V článku si řekneme jaké výhody a úskalí přináší střídavá péče a jak ji dodržovat, aby byla co nejefektivnější.

Střídavá péče

Střídavá péče znamená, že dítě žije (zpravidla po delší časový úsek) s každým z rodičů. Vychází z Úmluvy o právech dítěte, podle níž má každé dítě právo na péči svých rodičů. Zároveň oba rodiče mají stejnou odpovědnost za vývoj a výchovu svého potomka. Uzákonění modelu střídavé péče způsobila vyšší rozvodovost v ČR a tím narůstající počet dětí žijících v domácnosti výhradně se svou matkou.  Novela zákona tudíž dala otcům možnost podílet se stejnou měrou na výchově svého dítěte.

Čas, který dítě ve střídavé péči tráví s každým z rodičů, by měl být stejný, nebo velmi podobný. U malých dětí je možné zavést kratší intervaly v rozmezí 2 až 3 dnů. Během těchto dnů se doporučuje alespoň jedna krátká návštěva druhého rodiče, aby dítě netrpělo steskem. U starších dětí mohou být intervaly delší. Klidně i dva týdny. Existují však systémy, kdy se dítě u svých rodičů střídá po měsíči, až čtvrt roce.

Ženy byly vždy upřednostněny, když se jednalo o svěření dítěte do péče. Bylo to z důvodu, že byly vždy vnímány jako ty empatické a pečující, které dávají najevo své city. Role otce je však stejně důležitá, jako role matky. Proto se soudy čím dál častěji přiklání k modelu střídavé péče.

Střídavá péče výživné

Střídavá péče je často vnímána jako způsob, jak se vyhnout placení alimentů. Při střídavé péči ovšem povinnost přispívat na výživu dítěte nezaniká, jak by se mohlo zdát. Rodiče se na výchově podílejí na základě stanoveného rozvrhu. Ten nemusí být vždy rozdělen stejným dílem. Dítě může být například 60 % času u jednoho rodiče a 30 % času u druhého. Podle toho je stanoveno výživné. Rozhodující je vzájemná dohoda rodičů, nebo rozhodnutí soudu.

Pokud mají oba rodiče obdobné příjmy a o péči dítěte se dělí stejným dílem, nemusí být výživné stanoveno vůbec. V případě, že příjem jednoho výrazně převyšuje příjem toho druhého, platí ten s vyššími příjmy vyšší částku na výživné. Zároveň se zohlední poměrné rozložení péče o dítě.

Rozhodující je příjem rodičů, věk dítěte a náklady na péči. Soudem stanovené výživné je však pouze okrajový finanční tok. Rodiče musí totiž platit tolik povinných výdajů, že nejdůležitější je vzájemná domluva.

Úskalí

Samotná myšlenka střídavé péče má za cíl stejný vliv obou rodičů na výchovu dítěte.

Aby porozvodová střídavá péče plnohodnotně fungovala, musí spolu oba rodiče spolupracovat a komunikovat. Jen tak bude mít smysl a kladný vliv na zdravý vývoj jejich potomka. Je důležité, aby se oba shodli na jednotné výchově. V opačném případě mohou svému dítěti zadělat na psychické problémy, které ho budou pronásledovat po celý život. Dítě potřebuje řád, kontrolu a vedení. Jakmile se tedy ocitne mezi dvěma domovy, z nichž v každém jsou nastavena jiná pravidla, mohou se jeho problémy promítnout do jeho života v podobě různých závislostí, asociálního chování, nebo agresivity.

Mnoho odborníků střídavou péči odmítá z důvodu častého stěhování a tím ztráty pocitu domova. Jiní se shodují, že střídavá péče zajistí zapojení obou rodičů do výchovy, do odpovědnosti za vývoj dítěte a zajistí potomkovi jistý pocit stability bez absence jednoho z rodičů. Názory se liší. Pravdou však zůstává, že co jednomu dítěti může pomoci, druhému může ublížit. Soud by měl tedy při svém rozhodování pečlivě zvážit, co je v nejlepším zájmu dítěte. Zájem dítěte se posuzuje individuálně podle rodinných poměrů a vztahu dítěte k rodičům a prarodičům.

Problémy ve škole

Jestliže rodiče bydlí blízko sebe, dítě navštěvuje jednu školu. Problém však může nastat, když je bydliště rodičů vzdáleno a dítě musí navštěvovat dvě školy. Učitelé patří mezi největší odpůrce střídavé péče. Na vině jsou často zapomenuté pomůcky, nesplněné úkoly a  špatná domácí průprava na výuku. Rodiče, kteří mají dítě ve střídavé péči, spolu často nevychází. Příčinou potíží je špatná komunikace rodičů o školním prospěchu a problémech ve škole.

Soud, který rozhodne o střídavé péči, zřídkakdy řeší, zda je dodržován styk s oběma rodiči. Stává se tedy, že je dítě jeden týden u matky a druhý týden například u babičky (otcovi matky). To může mít negativní vliv na účel tohoto modelu.

rodina
Dětí ve střídavé péči přibývá.

Výhody

Střídavá péče může být také často prospěšná – ovšem pouze za dobře nastavených podmínek, kdy spolu obě strany dobře vychází. Nejsilnější výhodou střídavé péče je samozřejmě vztah s oběma rodiči. Dále je to rozšíření stávající rodiny o nové členy a tím širší obzory vztahů. Děti získají nové nevlastní sourozence, se kterými mohou navázat velmi silné pouto. Mnohdy tedy dítě, které vyrůstalo jako jedináček, získá sourozence a již nebude samo. Objeví se noví partneři svých rodičů a tím i noví prarodiče.

Dříve byl rozvod vnímán negativně právě z toho důvodu, že došlo k přetrhání vazeb a narušení kontaktů. Střídavá péče dala této problematice nový rozměr. Děti mohou prožívat své radosti i problémy s oběma rodiči současně.

Rozvod mnohdy způsobil, že lidé zůstali osamělí. Muži zůstali bez dětí a ženy zaneprázdněné jednostrannou výchovou bez nových partnerů. Střídavá péče umožní otcům trávit se svými potomky více času a matkám najít si čas na svůj osobní život.

Podává se u okresního soudu, kde má dítě trvalé bydliště. Musí obsahovat údaje o obou rodičích i dítěti (jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, datum narození), popis vzájemných vztahů a odůvodnění, proč chceme mít dítě ve střídavé péči. Srozumitelně popíšeme, co přesně od soudu žádáme. Je nutné prokázat, že budeme schopni postarat se o dítě a zabezpečit jeho finanční i výchovné potřeby.

Vzájemné spory mezi rodiči nejsou argumentem pro zamítnutí ze strany soudu. To stejné platí u důvodu velké vzdálenosti mezi domovy rodičů. Naopak zde se soud ke střídavé péči častěji přikloní. Případný nesouhlas druhého rodiče nemůže střídavé péči zabránit. Je však důležité, aby ji soud nařídil na základě společné vůle rodičů.

Jestliže chceme získat dítě do střídavé péče, měli bychom zajistit důkazy o zajištěném zázemí – vlastní pokoj, postel, pracovní stůl, zajištěnou školu atd.

Zájem dítěte především

Střídavá péče je považována za „zájem dítěte“. Soud klade důraz na to, aby dítě vyrůstalo v poklidné atmosféře lásky, štěstí a porozumění. Dlouhé spory rodičů a vyhrocené konflikty však nejsou pevným základem pro plnohoudnotnou a vzájemnou péči.

Je tedy důležité, aby spolu rodiče i po rozvodu fungovali a věřili v efektivnost tohoto modelu péče o dítě. Pokud je totiž dítě ve střídavé péči z rozhodnutí soudu a ne na základě vzájemné dohody rodičů, vznikne nestabilita – skoro polovina dětí je po méně než dvou letech svěřeno do výlučné péče. Dítě ve střídavé péči může prosperovat pouze tehdy, když rodiče tento model ctí.

Tipy pro lepší zvládnutí

Nabízíme pár tipů, díky kterým bude střídavá péče efektivnější.

  • Jednotný výchovný postup obou rodičů,
  • vzájemná tolerance a respekt,
  • komunikace ohledně výchovy a školní výuky,
  • obdobný řád a pravidla v obou domácnostech,
  • snaha o zachování školní docházky v jednom místě,
  • jasná představa o rozdělení nákladů,
  • respekt k důležitosti druhého rodiče v životě dítěte,
  • oba rodiče musí být přesvědčení o efektivnosti střídavé péče.

Plánujete auto na operativní leasing? Přečtěte si zajímavý článek.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.