Dědictví
Zdroj: Canva.com

Jak nejlépe řešit dědictví?

Dědictví. V případě, že vám umře osoba blízká, máte nárok na část jejího majetku. Jak je tato část velká? Bude vás ohledně dědictví někdo kontaktovat nebo musíte být aktivní a sami se ozvat? A co když jste nějaké to rozdělování majetku prošvihli. Jak dlouho máte čas žádat zpětně svůj podíl?

Jak se rozděluje dědictví

Dědicem je fyzická osoba, může to být ale i firma nebo stát. Dědictví po zesnulém (zůstaviteli) se rozděluje na základě takzvané zakonné posloupnosti dědiců, která je upravena občanským zákoníkem. Tuto posloupnost narušuje sepsaná závěť nebo dědická smlouva.

Třídy dědické posloupnosti:

 1. třída – děti, manžel/ka (každý stejným dílem), registrovaný partner; v případě již zemřelých dětí, přechází právo na vnoučata
 2. třída – manžel/ka alespoň 1/2 majetku, registrovaný partner, zbytek rovným dílem – rodiče a osoby, které žili min.1 rok se zemřelým ve společné domácnosti, nesezdaný partner v této skupině nemůže být sám, pokud tedy nežijí rodiče, přesouvá se tento partner do skupiny 3. třídy
 3. třída – sourozenci (v případě zemřelých sourozenců, přechází jejich díl na jejich děti) a osoby, které žili min.1 rok se zemřelým ve společné domácnosti (nejsou-li potomci, manžel/ka, rodiče)
 4. třída – není-li nikdo z vyšších tříd, dědí prarodiče
 5. třída – dědí praprarodiče
 6. třída – pokud ve vyšších třídách nebylo uplatněno dědictví, dědí vnuci sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele (strýc, teta)

Pokud se ani v jedné třídě nikdo nenajde, dochází k tzv. odúmrtí a jmění zemřelého zdědí stát.

Je to pro vás aktuální situace a máte dědit? Převezmete všechno nebo nic. Nejde například říct, že nemovitost berete, ale dluh u banky nechcete. Dobře si tedy rozmyslete, zda o dědictví máte zájem, či nikoliv. V případě, že výše dluhů je vyšší, než hodnota movitých a nemovitých věcí, raději pozůstalost odmítněte.

Na odmítnutí dědictví máte 30 dní od vyzvání soudem k možnosti se dědictví zříci.

Kde a kdo řeší dědictví

Po potvrzení úmrtí člověka vydá matriční úřad úmrtní list. Tento úřad je určen dle bydliště zesnulé osoby a informuje tamní soud. Soud stanoví notáře, jenž se bude dědickým řízením zabývat. Pokud tedy máte nárok na dědictví, ale nikdo s vámi nekomunikuje, kontaktujte okresní soud dle bydliště zemřelého. Zde díky údajům – jméno, datum narození a datum úmrtí – zjistíte spisovou značku dědického řízení a jméno notáře, který má/měl dědictví na starosti.

Průběh dědického řízení

Stanovený notář předvolá jednoho z dědiců k předběžnému šetření. Nejčastěji to bývá osoba, která zařizuje pohřeb a všechny potřebné věci okolo. Tento dědic má notáři poskytnout informace, které zná ohledně jmění zesnulého. Nahlásí také další dědice.

Po sběru informací notář ověřuje získaná data. Úkolem úředníka je také zjistit, zda není sepsána závěť nebo dědická smlouva. V případě, že žádné takové dokumenty neexistují, dědí se dle dohody pozůstalých nebo již zmiňovanou, zákonnou posloupností dědiců. V centrální evidenci obyvatel si pověřený pracovník potvrdí, případně dohledá, ostatní dědice. Dále také prověří nemovitý majetek dle katastru. U bank pak peněžní zůstatky, dluhy apod.

Po několika měsících sběru a ověřování informací proběhne konečné jednání. Sem jsou přizváni všichni dědicové. Zrekapituluje se celé jmění zesnulého a sepíše se dohoda o vypořádání dědictví.

Napadnutelnost dědictví

Zjistili jste, že jste měli právo dědit, ale jaksi vás nepřizvali? I to se může stát. Každopádně, ať máte jakýkoliv důvod k rozporování rozdělení dědictví, můžete tak učinit. A to do 3 let od sepsání vypořádání. V průběhu této lhůty podejte u příslušného soudu žalobu na vydání dědictví. Po 3 letech se vaše právo promlčí a máte již smůlu. 

Chci někoho vydědit

Je ve vaší blízké rodině někdo, s kým máte špatné vztahy? Nebo se vám nelíbí, že by váš neschopný potomek měl spravovat majetek, který jste poctivě a s úsilím vydělali? Někoho vydědit není tak úplně jednoduchá záležitost. Pokud chcete například vydědit dceru nebo syna, závěť k tomu nestačí. Obzvláště pak, pokud se s vámi snaží komunikovat a sem tam se vám ozvou. 

Důvody k vydědění:

Jak někoho vydědit
Zdroj: Canva.com
 • Neposkytnutí zemřelému potřebnou pomoc v nouzi
 • Neprojevování zájmu
 • Ublížení zůstaviteli (zemřelá osoba) nebo jeho osobám blízkým
 • Domácí násilí na jehož základě je podán rozvod
 • Užívání drog, alkoholu, trestná činnost

Daně a poplatky

Zdanění vašeho nového majetku se nemusíte bát. Bylo zrušeno. Dědictví je nyní osvobozeno od daně z příjmů, nicméně do daňového přiznání jej uveďte. Čemu se ale nevyhnete, jsou poplatky. Poplatek za notáře je určen procentem z výše dědictví. A může se také stát, že budete platit jiné odborníky. Například odhadce na nemovitosti apod.

Závěrem

Ať chcete nebo ne, dědictví vyvolává neshody v rodinách. Dohady o tom, kdo, co, kolik… Najednou se v lidech probouzí shromažďovací pudy. I rodiny, které normálně drží pohromadě, se mohou rozhádat. A ty, kde nejsou úplně pevné vazby, se mohou přestat vídat úplně. Jak tomu předejít?

Ideální je, vyřešit rozdělení celého svého majetku ještě za života. Samozřejmě, může vás potkat nečekaná smrt v průběhu života. Tomu nezabráníte. Jakmile se ale dožijete stáří, snažte se toto včas vyřešit. Otevřeně. Se všemi svými potomky. Přeci nechcete, aby se po vaší smrti vaše děti rozhádali a přestali se spolu stýkat. Nezapomeňte se ale chránit. Do darovacích smluv uvádějte sebe jako věcné břemeno a nebo sepište dědickou smlouvu. Tyto kroky doporučuji řešit společně s právníkem.

Baví mě psaní, investice, finance a další různorodá témata. Ráda věci srovnávám a vyhodnocuji.