graf akcií

Přehledné základy investování do akcií

Základy investování do cenných papírů musí znát každý, kdo se chce v tomto světě pohybovat. Akcie jsou oblíbeným finančním nástrojem pro zhodnocení peněz a obchodování s nimi není složité. Než však začneme, musíme znát několik základních pravidel, aby se nám tato investice vyplatila.

V článku si nastíníme základy investování, druhy akcií, možnosti jak s nimi obchodovat a jakým chybám se vyhnout.

Pojem akcie

Akcie je cenný papír vydávaný akciovou společností, která takto získává prostředky pro své podnikání. Nákupem těchto akcií se stáváme akcionářem. To znamená, že máme právo na výplatu dividend, díky čemuž získáme pasivní příjem peněz. Dále můžeme hlasovat na valné hromadě. Pokud vlastníme například 30 % akcií společnosti Apple, znamená to, že vlastníme 30 % podílu této firmy.

Česká republika zastoupená Ministerstvem financí ČR dosahuje podílu ve výši 69,78 % společnosti ČEZ. To znamená, že je jejím majoritním akcionářem. Díky tomu do státního rozpočtu z výplaty dividend každý rok přiteče přes miliardu korun.

Investice do akcií jsou vhodné zejména pro investory, kteří dokáží posoudit rizika a mají s obchodováním zkušenosti. Hodnota akcií se neustále mění. Proto je vhodné investovat dlouhodobě. Abychom minimalizovali riziko ztráty peněz, je vhodné investice diverzifikovat. To znamená nespoléhat pouze na jeden investiční nástroj, ale rozložit své peníze mezi více akcií různých společností. To nám pomůže, když hodnota některých akcií začne výrazně klesat.

Druhy akcií

Z hlediska formy dělíme akcie na majitele a akcie na jméno. Z hlediska druhu dělíme na akcie kmenové, prioritní (přednostní) akcie a zaměstnanecké. Podle podoby je dělíme na listinné a zaknihované. Pojďme si je vysvětlit detailněji.

Akcie na majitele

Někdy jsou označovány jako akcie na doručitele a znamená to, že je můžeme bez omezení převádět na někoho jiného. Bývalí ani noví vlastníci nemusí převod hlásit společnosti, protože akcie nejsou vázány na konkrétního akcionáře. Výkon práv může provádět ten, kdo je jejich majitelem a jejich převod je možný pouhým předáním.

Akcie na jméno

Společnost vydá akcii na konkrétní jméno fyzické, či právnické osoby. Její převoditelnost na jiného majitele může tato společnost omezit, nesmi ji však zcela vyloučit. Má také za povinnost vést si seznam všech akcionářů, kteří akcie na jméno drží.

Kmenové akcie

Takzvané základní, se kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jde o nejobyčejnější podobu a jejich majitel může využívat všechna práva, které jsou s jejich držením spojena. Má nárok na výplatu dividend, právo podílet se na řízení společnosti (účastnit se valné hromady), má právo na likvidačním zůstatku a upsání nových akcií v takové míře, kdy jeho základní podíl zůstane nezměněn.

Prioritní (přednostní) akcie

Umožňují jejich majitelům přednostní výplatu dividend a podílu na likvidačním zůstatku před majiteli kmenových akcií. Mohou však ztratit právo hlasovat na valné hromadě.

Zaměstnanecké akcie

Některé firmy nabízí svým zaměstnancům akcie za zvýhodněnou cenu. Jsou na jméno a převoditelná pouze mezi zaměstnanci a důchodci firmy. Jejich udělení se slevou, není pro zaměstnance příjmem, který podlého zdanění. Tato povinnost nastane až jejich prodejem v případě, že od jejich nákupu uplynula doba kratší než 6 měsíců.

zaměstnanci
Některé firmy nabízí svým zaměstnancům akcie za zvýhodněnou cenu.

Listinné akcie

Listinné akcie mají skutečnou podobu. Obsahují kuponový arch a plášť. Na plášti je uveden název společnosti, sídlo, hodnota akcie, její forma, číselné označení a další informace. Tento cenný papír má akcionář u sebe uchován. Kupóny v archu představují právo na výplatu dividend.

Zaknihované akcie

Zaknihované akcie nemají fyzickou podobu. Jsou zapsány v evidenci (elektronické podobě) v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). Přeměna podoby akcií z listinné na zaknihovanou je zpravidla provedena formou změny stanov společnosti. Valná hromada musí tuto změnu odsouhlasit.

Základy investování

Základy investování musí znát každý investor. Jakmile se rozhodneme investovat do akcií, musíme být připraveni nést odpovědnost za zhodnocování svých peněžních prostředků. Zejména u akcií mluvíme o vyšší míře rizika, ale také o možnosti velkého výnosu. Pravdou je, že když víme, co děláme, není to až takový risk. Nejhorší způsob investování je vložit do nějakého nástroje peníze a čekat, co se stane.

Jak začít investovat

Nejjednodušší způsob, jak začít investovat je obchodování s použitím internetu. Nemusíme chodit na pobočku a vše vyřídíme z pohodlí domova. Nejdříve si vybereme obchodníka, jehož prostřednictvím budeme obchodovat s cennými papíry. S jeho výběrem nám může pomoci již zkušený investor. Pro uzavření smlouvy s online brokerem budeme potřebovat doklad totožnosti. Obchodník s námi sepíše potřebné dokumenty, dá nám přístup k internetové aplikaci, která nám bude sloužit pro obchodování a vysvětlí nám, jak s touto aplikací pracovat. Vše je možné online, ale v tomto případě je lepší osobní kontakt na pobočce. Dále můžeme pracovat již pouze přes internet.

Na investiční účet daného obchodníka převedeme námi zvolenou sumu, za kterou nakoupíme akcie. Minimální částka není stanovena, ale je nutné zvážit investici vzhledem k poplatkům.

Obchodování je jednoduché. Vybereme si akcie společnosti, které chceme koupit, zvolíme si množství a nakupujeme. V aplikaci máme spoustu potřebných informací včetně grafů, různých informativních článků, vidíme zde evidenci všech transakcí, počet námi vlastněných akcií, informace o poplatcích a o námi zadaných pokynech. K dispozici jsou také tzv. inteligentní pokyny, kdy si stanovíme částku, za kterou chceme akcie koupit a jakmile se akcie na tuto částku dostane, automaticky se nakoupí námi zvolený počet akcií. To stejné platí i o prodeji.

počítač
Obchodovat můžeme z pohodlí domova.

Jak se vyhnout chybám začátečníka

Říká se, že chybami se člověk učí, aneb po každém neúspěchu přijde úspěch. Někdy je ovšem lepší, když se chybám vyhneme. Zejména proto, že si ušetříme to nejcennější, co máme – náš čas. V dnešní době je investování do akcií stále populárnější způsob ke zhodnocení svých úspor. Zároveň je to prostředek k ochraně peněz před inflací. Spousta investorů však dělá ty stejné chyby. A co je horší? Nepoučí se z nich. Jak se těmto chybám můžeme vyhnout my?

Nejčastější chybou je, když sázíme na jednoho koně. Mezi základy investování patří své úspory diverzifikovat. A to mezi několik podniků z různých oborů a nejlépe z různých koutů světa. Když tedy začne nějaký sektor oslabovat, vyváží ho ty ostatní, které zůstanou neměnné nebo naopak posílí.

Mnoho začínajících investorů tzv. naskakuje do rozjetého vlaku. Nakupují akcie na konci růstového trendu těsně před tím, než dojde k propadu. Spoléhají na to, že akcie společnosti v minulosti nabízely mimořádné zhodnocení. Jedno pravidlo však říká, že když příliš dlouho dochází k nadprůměrným výnosům, lze v budoucnu spíše očekávat podprůměrné výnosy.

Každý investor má svůj odhad, za jakou cenu akcie prodá a kolik z toho získá. Ne zřídka se však stává, že jakmile akcie vyroste na vytyčený cíl, investor akcie neprodá, protože doufá, že ještě porostou. Poté přichází propad. Jestliže se totiž nic nemění a podnik je stále v obdobné situaci jako v době, kdy jsme si tento cíl vytyčili, těžko očekávat další růst.  

Dalším důvodem nevýhodných obchodů bývá netrpělivost investorů. Jakmile totiž máme nachystané peníze, které chceme investovat a čekáme na výrazný pokles ceny, který se dlouho nekoná, může nám dojít trpělivost a akcie koupíme. A to v době před propadem. Netrpělivost u investování tedy není na místě.

Jak tedy na to?

Mezi základy investování do akcií patří načerpat co nejvíce informací. Na trhu je spousta analytiků a makléřů, kteří dokáží odhadnout vývoj ceny akcie. Je mezi námi taktéž mnoho lidí, kteří mají s investováním do akcií spoustu zkušeností a poskytnou nám cenné rady. Tím se můžeme vyhnout případným investičním chybám.

Najdeme také spoustu knih na základy investování, které nám mohou pomoci. Důležité je, zvolit si cíl, kterého chceme dosáhnout. Určíme si cílovou cenu, po jejímž dosažení akcie prodáme a vydělané peníze dále investujeme a diverzifikujeme. Nesmíme zapomenout, že vždy investujeme jen ty peníze, které si můžeme dovolit ztratit.

Přečtěte si článek na téma nejlepší české akcie, které se vyplatí sledovat.

Píšu hodně a píšu ráda. Nejvíce mě baví lilfestylová a finanční témata.