zmoctitel a zmocněnec

Plná moc: Kdo je zmocněnec i zmocnitel?

Co je to plná moc? Když se nemůžete zúčastnit jakéhokoliv úředního aktu, můžete zplnomocnit pro tuto činnost svého zástupce. Plná moc je jednostranným potvrzením, že mezi dvěma stranami došlo k ujednání smluvního zastoupení. Ujasněte si, kdo je zmocněnec i zmocnitel.

Kdo je zmocnitel/zmocněnec?

Zmocnitel je ten, kdo se nechá někým druhým zastoupit na úřadě či při určitém jednání. Zastoupeného označujeme jako zmocnitele a jeho zástupce jako zmocněnce. Zástupce pak jedná jménem zastoupeného a na jeho účet.

Komu můžeme udělit plnou moc?

Plnou moc můžeme udělit fyzické i právnické osobě. Rozdíl je však v tom, že v případě právnické osoby budou jednat její statutární orgány. Fyzická osoba musí vše řešit osobně. Plnou moc lze navíc udělit i několika zmocněncům zároveň, nutné je ale stanovit, zda musí jednat společně či nikoliv. Plná moc může být využita pouze jednou anebo paušálně, vždy za nepřítomnosti zmocnitele.

Co musí obsahovat plná moc?

V dokumentu musíme stručně popsat úkony, ke kterým je plná moc udělena. Je vhodné vymezit i časový úsek během kterého bude plná moc platná. Pokud nevymezíme úkony, bude se jednat o generální plnou moc, při které je zástupce oprávněný k veškerým právním úkonům.

Plná moc musí obsahovat:

  • jméno a příjmení
  • datum narození (nebo rodné číslo)
  • trvalé bydliště

Na konci dokumentu nesmí chybět místo, datum a podpis zmocnitele a zmocněnce. Nutnou podmínkou platnosti písemné plné moci je identifikace toho, kdo plnou moc udělil. Podpis lze úředně ověřit na krajských a obecních úřadech, u Hospodářské komory ČR anebo na České poště. Dále plnou moc mohou ověřit i notáři, advokáti, kapitáni plavidel České republiky anebo konzulární a zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Zánik plné moci:

  • pokud je odvolána zmocnitelem
  • pokud je vypovězena zmocněncem
  • smrtí zmocněnce
  • provedením úkonu, pro které byla udělena

Pokud se Vám článek líbil, přečtěte si jaký je nejlepší program na faktury pro živnostníky.