uzavírání smlouvy o dílo
na co si dát pozor u smlouvy o dílo

Jak na zjednodušenou smlouvu o dílo + Náležitosti

Existuje jen málo lidí, kteří by se během svého života nesetkali se smlouvou o dílo (i když o tom možná neví). V tomto článku vám proto přiblížíme, co to smlouva o dílo je, kdy se uzavírá a jaké má mít náležitosti.

Zákonná úprava

Smlouvu o dílo upravuje občanský zákoník v ust. § 2596 – § 2635. Podle zákona se smlouvou o dílo zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

Jak je už ze zákonné definice smlouvy o dílo zřejmé, zhotovitel zhotovuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. Znamená to, že zhotovitel nemá právo na uhrazení ceny díla až do doby jeho převzetí objednatelem (pokud si strany nesjednají zálohové platby). Zhotovitel je také tím, kdo nese nebezpečí škody na věci až do předání díla objednateli.

Co je to dílo?

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Výsledky díla nemusí být vždy hmotné (např. software, webové stránky apod.). Pokud mluvíme o stavbě, a to jak o jejím zhotovení, údržbě nebo opravě, jedná se vždy o smlouvu o dílo. 

V praxi se velmi často zaměňuje smlouva o dílo se smlouvou kupní. Tyto dvě smlouvy se ale podstatně liší. Základním rozdílem je to, že u smlouvy o dílo by se mělo jednat spíš o činnost než o zakoupení hotového produktu. Záleží také na tom, kdo poskytuje valnou část materiálu potřebného ke zhotovení objednané věci. Pokud si tedy dáte vyrobit šperk na míru a donesete zlatníkovi pro tento účel zlato po babičce, jedná se o smlouvu o dílo. Pokud ale přijdete do zlatnictví a koupíte si už hotový šperk, jedná se o smlouvu kupní.

Výroba šperku
Předmětem díla je výroba

Náležitosti smlouvy o dílo

Nejdůležitější součástí smlouvy o dílo je dostatečně srozumitelné a přesné vymezení díla a jeho ceny. Je velký rozdíl v tom napsat do smlouvy „zhotovitel se zavazuje zhotovit obraz“ a „zhotovitel se zavazuje zhotovit obraz zimní krajiny podle přiložených fotografií malovaný akrylovými barvami na plátně v rozměrech 55x65cm“. Při určování ceny díla je dobré myslet také na případné vícepráce (odhad prací byl 20 hodin, ukázalo se ale, že reálná činnost zabere 35 hodin).

Cena za dílo

Strany si můžou stanovit cenu díla pevnou částkou nebo podle rozpočtu. Cenu je také možné určit odhadem, ale v tomto případě může dojít k jejímu podstatnému navýšení. Pokud by k tomuto podstatnému zvýšení mělo dojít, zhotovitel musí oznámit objednateli dané zvýšení ceny neprodleně. Když s touto cenou objednatel nesouhlasí, má právo na odstoupení od smlouvy. Jestli neodstoupí, má se za to, že s cenou díla souhlasí. 

U ceny stanovenou podle rozpočtu zákon rozlišuje několik druhů rozpočtů. 

Rozpočet, jehož úplnost byla zhotovitelem zaručena

V takovém případě nemůže ani jedna ze stran požádat o změnu ceny díla, i když musel zhotovitel vynaložit jiné úsilí nebo náklady, než na začátku předpokládal. Pokud se jedná o mimořádně nepředvídatelné okolnosti, které ztěžují dokončení díla, může rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo nebo o zrušení smlouvy soud. Totéž platí, pokud zhotovitel určil pevnou cenu za dílo.

Rozpočet s výhradou neúplnosti

 Tento druh rozpočtu se uplatňuje pokud zhotovitel nemůže s jistotou určit, kolik práce či materiálu bude potřeba ke zhotovení díla (a to ani při vynaložení náležité péče). Zhotovitel může požadovat zvýšení ceny pokud se objeví potřeba víceprací, pokud tyto nemohl při uzavírání smlouvy předpokládat. Pokud nová cena přesahuje 10% zvýšení ceny původní a objednatel nesouhlasí, může od smlouvy odstoupit. Objednatel ale musí samozřejmě zaplatit poměrnou část ceny, která odpovídá rozsahu částečného provedení díla dle rozpočtu. Pokud je zvýšení ceny menší než 10 % a objednatel nesouhlasí, určí zvýšení ceny na návrh navrhovatele soud.

Rozpočet s výhradou nezávaznosti

Uplatňuje se zejména tehdy, kdy nelze konečnou cenu určit s ohledem na fluktuaci ceny materiálů. V tomto případě může zhotovitel požadovat zvýšení ceny o částku, o níž se účelně vynaložené náklady zahrnuté v rozpočtu nevyhnutelně zvýšili. V případě nesouhlasu objednatele určuje cenu soud. Pokud zhotovitel cenu zvýší o více jak 10 %, objednatel může od smlouvy rovněž odstoupit. 

Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká až zhotovením díla a po řádném předání díla. Strany si mezi sebou mohou sjednat zálohové platby.

Vady díla

Občanský zákoník určuje, že dílo je provedeno, pokud je dokončeno a předáno. Dokončené dílo znamená, že dílo funguje a je připraveno sloužit ke svému účelu. 

Zákon také stanoví, že dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel má povinnost dílo převzít, i pokud má toto vady. V tomto případě ale může převzít dílo s výhradou. Pokud je vada díla zjevná, musí objednatel toto uvést už při převzetí díla, protože pokud tak neučiní, může zhotovitel namítat, že objednatel neuplatnil námitky včas (např. pokud v domě na klíč chybí vnitřní dveře). 

Pokud se jedná o skryté vady, má objednatel povinnost tyto zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistil nebo zjistit měl. Nejpozději však může tyto vady nahlásit do 2 let od předání díla. 

Konstrukce domu
Zjevné a skryté vady díla

Objednateli následně vznikají práva z vadného plnění, na která se obdobně použijí ustanovení o koupi. Objednatel tedy má nárok na opravu díla nebo slevu z ceny díla, v případě závažnějších vad díla má pak nárok na už zmíněnou opravu nebo slevu z ceny, ale také na provedení náhradního díla nebo odstoupení od smlouvy. Víc se o této problematice můžete dozvědět v našem článku o reklamaci zboží.

Termín plnění

Rozhodně doporučujeme při uzavírání smlouvy o dílo uvádět také termín, do kterého je zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli. Dílo může být také dokončeno v různých etapách (obvykle u staveb) a to je potřeba také zohlednit.

Místo plnění

 S termínem plnění se také pojí místo plnění. Místo plnění není třeba určit vždy, ale využije se to zejména v případě staveb nebo jiných činností.

Duševní vlastnictví díla

Pokud je dílem výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele (obraz, grafika apod.), bude se jednat o duševní vlastnictví zhotovitele a toto je ve smlouvě také potřeba zohlednit. 

Když potřebujete s někým uzavřít smlouvu o dílo, rozhodně doporučujeme obrátit se na advokáta, který tomu rozumí (zejména pokud se jedná o dražší díla). Pokud tak ale z jakéhokoli důvodu udělat nechcete, zde můžete najít vzor smlouvy o dílo ke stažení, který můžete při svých činnostech využít.