investování do akcií

Co jsou cenné papíry a jak do nich investovat?

Majetkové cenné papíry zahrnují především akcie, zatímní listy, podílové listy. Mezi dluhové cenné papíry patří směnky, dluhopisy a šeky. Do ostatních cenných papírů patří opční listy, náložné listy, skladištní listy a zemědělské skladní listy. Cenné papíry představují pohledávku vlastníka cenného papíru vůči emitentovi, který ho vydal. Věřitel je vlastníkem vystaveného cenného papíru a dlužníkem je ten, kdo cenný papír vystavuje. Každý cenný papír má předepsané náležitosti.

Musí být na něm název, zda se jedná o akcii, směnku, šek či dluhopis. Uvádíme také hodnotu cenného papíru, která je vytištěna na listině a jméno toho, kdo cenný papír vydává. Cenné papíry jsou investičními prostředky.

Akcie

Akcie jsou cenné papíry, jejich držitel se nazývá akcionář a je spolupodílníkem v dané akciové společnosti. Nakupují se za nominální cenu, jestliže firma vydává akcie poprvé nebo za jejich tržní cenu na burze. Když je investor zakoupí, vkládá určitý kapitál do společnosti a za to se pak podílí na jejím zisku skrze pravidelnou výplatu dividendy, která je proměnlivá. O její výši hlasují každý rok akcionáři na valné hromadě. Akcionáři neručí za závazky společnosti.

Investovat do akcií můžete na mnoha burzách, které jsou rozmístěné po celém světě. Stačí, když budete mít internetové připojení a účet u brokera nebo burzovního makléře. V současnosti jsou velmi oblíbení brokeři, kteří umožňují investovat do akcií i malým a střední investorům a to z pohodlí jejich domova. Akcie patří k nejvýznamnějším cenným papírům a jsou základem současné ekonomiky a kapitalismu.

akcie
akcie

Podílový list

Podílový list je majetkový cenný papír, jehož majitel má právo podílet se na výnosu fondu, který podílový list vydal a právo na odpovídající část majetku podílového fondu. Nemají právo zasahovat do hospodaření a řízení fondu. Podílové fondy tyto listy prodávají za účelem získání prostředků od malých vkladatelů, které následně investují na finančních trzích.

Podílový fond představuje souhrn majetku, který vlastní všichni majitelé podílových listů. Každému vlastníkovi podílového listu náleží tolik peněz z toho majetku, kolik vlastní podílových listů.

Zatímní list

Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurz upsané akcie před zápisem společnosti do obchodního rejstříku (tzv. nesplacená akcie), vydá společnost po tomto zápisu upisovateli zatímní list nahrazující všechny jím upsané a nesplacené akcie jednoho druhu.

Dluhopisy (Obligace)

Mezi další druhy dluhových cenných papírů patří dluhopisy (obligace). Držitel obligace inkasuje pravidelný pevný kupón po předem stanovenou dobu. Emitent dluhopisu je dlužník, držitel dluhopisu je věřitel. Emitent vydává dluhopis s cílem získat dlouhodobé finanční prostředky. Investoři po skončení doby splatnosti dostanou zpět vložené prostředky zvýšené o úroky za poskytnutou půjčku.

Směnky

Směnky patří mezi dluhové cenné papíry. To znamená, že s nimi obchodujeme nebo převádíme na jiného majitele. Vystavitel směnky se písemně zavazuje, že jejímu majiteli zaplatí uvedenou dlužnou částku. Rozdělujeme směnky podle účelu:

  • platební směnka – k jejímu proplacení má dojít ve chvíli, kdy je splatná. Většinou se užívá při pořizování zboží nebo služeb.
  • zajišťovací směnka – má zajistit, aby došlo k uskutečnění jiného závazku. Když k tomu dojde, důvod proplatit směnku zanikne. Užívá se při zajišťování úvěrů.

Šeky

Šeky jsou dluhové cenné papíry. Šek je písemný příkaz, který vystavovatel dává své bance, aby z jeho účtu vyplatila peněžní prostředky osobě, která předloží šek nebo je na šeku uvedena. Výhodné je, že šeky můžeme snadno převést na jinou osobu. Jsou určené k oběhu a představují pohledávku majitele vůči výstavci šeku. Rozdělujeme šeky na dva druhy:

  • soukromý šek – vystavují je fyzické nebo právnické osoby, které mají svůj účet v bance. Vystavují je svým věřitelům, kteří si mohou tento šek proplatit v bance, která je na šeku uvedena.
  • bankovní šek – vystavuje banka pro jinou banku, která má povinnost vyplatit šek majiteli v hotovosti nebo na účet. Obě banky mají na této činnosti uzavřeny obchodní transakce.
vystavování šeku

Opční list

Opční listy jsou cenné papíry bez úroků a připojených dividend, jehož vlastník nakupuje nebo prodává určité podkladové aktivum za předem stanovenou cenu k určitému časovému bodu nebo během určitého časového období.

Pokud Vás náš článek zaujal můžete si také přečíst o nejvýhodnějších půjčkách nebo o tom, jak správně hospodařit s penězi a ušetřit.