Kravata

Vize a mise firmy určují ambice i úspěch!

Každá firma, která dosahuje kolosálních úspěchů má předem stanovené vize a mise podniku. V méně častém případě nastolují vizi a misi až v průběhu růstu a tak trochu jí pasují na to, čím jsou. To je méně oblíbená a správná varianta.

Vizi můžeme chápat jako cíl, kterého chce firma dosáhnout v delším časovém horizontu a k jejímu dosažení motivuje své zaměstnance. Je to bod, kam se chce firma dostat. Oproti tomu je mise něco jako poslání. Je to důvod, proč firma na trhu existuje, pro koho tady je a co nabízí. Všechny velké korporace jako je McDonald´s, IKEA nebo NIKE, mají ve svých sloganech napsané své vize a mise. Níže si tak můžete prohlédnout příklady misí a vizí těchto společností.

MCDONALD´S

„Být nejlepším zážitkem mezi fast foody. Být nejlepší znamená poskytovat vynikající kvalitu, služby, čistotu a hodnotu – tak, že si každý zákazník v každé restauraci odnese úsměv. “

NIKE

,,Přinášíme inspiraci a inovaci každému sportovci na světě.”

Stanovení vize, mise a cíle

Poslání (mise) vystihuje podstatu a smysl dané společnosti. Vychází z účelu podnikání a je neměnné. Poslání je odpověď na otázku co, za jakým účelem a pro koho děláme.

Jak určit misi naší firmy?

Zodpovíme si několik zásadních otázek:

 • Proč tady jsme?
 • Co chceme dělat?
 • Co z toho budeme mít?
 • Na jakou cílovou skupinu se zaměříme?
 • Co tím našim zákazníkům přineseme?
 • Jak se budeme lišit od ostatních?

Odpovědi na tyto otázky jsou zcela zásadní při plnění vize naší firmy.

Jak definovat vizi je poměrně jednoduché. Vize je cíl, který se snažíme naplnit. Je to obraz budoucnosti, kterou chceme utvořit. Důležité je vytvořit si jasný cíl a najít tu správnou cestu k jeho dosažení. Cesta k naplnění naší vize je totiž stejně důležitá jako samotný cíl. Naše vize je pro nás viditelná v jasných barvách. Přesně vidíme, čeho dosahujeme, kde jsme a tento cíl máme detailně naplánovaný. Může se jednat o vytvoření řetězce naší společnosti s tisíci zaměstnanci a nebo se stát tím nejlepším v daném odvětví. To vše je možné. Musíme však počítat s velmi dlouhou s trnitou cestou.

Jak určit vizi naší firmy?

Důkladně si promyslíme tyto otázky:

 • Jaký konečný dopad bude mít moje značka na komunitu nebo svět?
 • Jak moje značka ovlivní život mých zákazníků a klientů?
 • Jak moje vize ovlivní životy mých zaměstnanců?

Jakmile si začnete pečlivě sepisovat odpovědi na tyto otázky, nebojte se snít. Vysoko postavené cíle vás budou k práci motivovat více než ty přízemní. Nebojte se tedy odkrýt jedinečnost svého nápadu, který bude odlišný od těch ostatních. Může vám to pomoci dosáhnout velkých úspěchů a bohatství.

Při stanovení cíle se řídíme metodou SMART. Cíl musí být S-specifický, M-měřitelný, A-akceptovatelný, R-reálný a T-termínovaný (časově vymezený).

Společný cíl

Bez jasně stanovené vize a mise by firma nemohla z dlouhodobého hlediska fungovat. Vize stanovuje všechny dílčí kroky k jejímu dosažení. Jasně definovaná vize organizace udává zaměstnancům smysl jejich práce a buduje jejich důvěru ke společnosti. Je velmi důležité, aby životní hodnoty zaměstnanců a jejich individuální cíle byli v souladu s hodnotami firmy. Jen tak může vzniknout tým lidí, kteří pracují efektivně a se společným zájmem.

Důležité je, aby management firmy, který má stanovené její vize a mise, měl vytvořenou strategii k jejich dosažení. Každá firma je jedinečná a stejně tak jedineční jsou i její zaměstnanci, kteří uznávají stejné hodnoty. Management musí jít svým zaměstnancům příkladem a podle těchto hodnot také jednat. Jen tak může vznikat kvalitní spolupráce a spokojenost na obou stranách.

Team
Aby byla práce efektivní, musí být životní hodnoty zaměstnanců v souladu s hodnotami firmy.

Inovace mění vize

Neustále se měnící svět udává směr novým trendům, technologiím a způsobu myšlení potenciálních zákazníků. Těmto změnám se musí každá firma přizpůsobit. To může mít vliv na dosahování jasně stanovené vize, která se důsledkem změn na trhu může měnit. Jestliže se tedy vize společnosti nachází v nezměněné podobě několik let, může to u zákazníků vyvolat pochybnosti o kvalitě firmy a jejího managementu.

Cílová skupina

Jakmile má firma určeno, na jaký produkt nebo službu bude zaměřena, přichází otázka, jakým způsobem se bude prezentovat na trhu a jak dostane své produkty mezi potenciální zákazníky. Již na začátku bychom měli mít určenou cílovou skupinu, na kterou se bude naše firma soustředit. Cílová skupina je totiž základ pro dosažení plánovaných cílů a podnikatelského záměru. Cílová skupina je určená skupina lidí, kterou chceme naším produktem nebo službou zaujmout. Při výběru těchto zákazníků se zaměříme na ty, jejichž potřeby dokážeme našimi produkty nebo službou uspokojit.

Výběr cílové skupiny

Máme na výběr ze tří možností:

 1. Jedna cílová skupina – zejména na začátku, kdy přicházíme s novým produktem (službou), může být snaha pokrýt celý trh neefektivní. Proto svou pozornost zaměříme na úzkou skupinu lidí a té se budeme snažit co nejvíce přizpůsobit. Budeme se snažit co nejdetailněji popsat potřeby cílové osoby a vytvořit tzv. „personu“ – osobu, pro kterou bude produkt určen. Například pokud se zabýváme výrobou dětských autosedaček, naše cílová skupina budou páry ve věku 18 – 45 let.
 2. Několik cílových skupin – pokud se naše firma specializuje na výrobu vitamínů a zdravou výživu, okruh našich klientů bude rozšířenější. Zaujmeme sportovce, příznivce zdravého životního stylu a lidi, kteří mají zdravotní potíže. Náš okruh se rozšíří. Nejdříve si stanovíme jednotlivé persony samostatně a poté i v různých kombinacích. Komunikace s jednotlivými skupinami bude individuální. Můžeme však oslovit větší počet zákazníků tím, že budeme hledat cesty, jak oslovit kombinace těchto skupin.
 3. Celý trh – přestože uspokojit celý trh není jednoduché, mnoha společnostem se to podařilo. Giganty, které dokážou nasytit téměř celý trh a jejich název je známý po celém světě. Společnosti jako Google nebo Coca-cola nemají problém s širokým okruhem svých zákazníků.

Jak pečovat o cílovou skupinu?

Jestliže již máme určenou cílovou skupinu, musíme o tento vztah pečovat. Vždy (a to je velmi důležité) musíme mít na paměti, že na prvním místě je spokojenost našich zákazníků. Spokojený zákazník se k nám totiž bude vracet, doporučovat nás a pomáhat budovat naše dobré jméno. Zákazník předepisuje své potřeby a udává směr, kterým se vydáme, abychom ho uspokojili. A on nám za kvalitní produkt nebo službu rád zaplatí.

Podnikatelstká strategie

Dnešní trh se téměř ve všech odvětvích vyznačuje velkou konkurencí, rychlým technologickým rozvojem a s tím související globalizací. Korporace na tyto faktory musí neustále reagovat vyhledáváním svých konkurenčních výhod a jejich účelným využitím. Strategie podniku je důležitá pro jeho celé řízení. Podniková strategie je vodítkem pro vypracování dílčích strategií, jako je obchodní, výrobní, technického rozvoje, personální atd.

Při vypracování podnikatelské strategie je důležité, aby spojovala všechny klíčové pracovníky podniku, kteří budou pracovat v týmu. Tento tým musí mít k dispozici co nejvíce objektivních informací o trhu, aby jeho výsledek byl co nejefektivnější pro daný podnik. Ke zpracování podnikatelské strategie se využívá několik metod. K analýze současného stavu se používá metoda SWOT a pro analýzu konkurence metoda strategické mapy. Strategii podniku mají za úkol vytvořit pracovníci na vrcholovém vedení podniku a ti ji překládají ke schválení řídícím orgánům firmy – vlastníkům nebo dozorčí radě.

Doporučujeme článek jak snížit rodinný rozpočet.