Sousedi

Tipy, jak řešit sousedské spory

Téma sousedských sporů je poměrně častou záležitostí. A není se čemu divit. Lidé jsou různí a souseda si nevybíráme. To, co se nám může jevit jako bezproblémové jednání, nedá našemu sousedovi v noci spát. A zase naopak.

Ideálně, když máme dům na samotě u lesa, kde široko daleko nikdo nebydlí. Takové štěstí má však málokdo. A proto, když kupujeme nový byt, chalupu nebo pozemek, zjistíme si, jací jsou místní sousedé. Nepříjemné sousedské spory mohou život velmi závažně narušit.

Přečtěte si několik tipů, jak řešit sousedské spory a jak předejít případným konfliktům.

Právní úprava

Základním pilířem, který se řeší sousedské spory je zákon č. 89/2012 občanský zákoník. Zejména § 1012 občanského zákoníku nás chrání proti nepřiměřenému jednání souseda, jehož znění zakazuje závažným způsobem narušovat práva jiných osob. Primárně zakazuje činy, které nad míru přiměřeným poměrům poškozují nebo obtěžují další osoby.

Dalším výchozím dokumentem je Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Zejména článek 11, odst. 3, který jasně definuje, že vlastnictví zavazuje a nesmí být zneužito na újmu práv druhých. Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat lidské zdraví a přírodu nad míru, kterou stanovuje zákon.

Sousedské spory často zasahují do veřejného práva. Například, když se soused svým jednáním dopustí přestupku proti majetku (zničený plot). Proti nadměrného hluku můžeme využít předpisy, které upravují hygienické požadavky na limity hluku.

Může nám pomoci při problémech se sousedy ombudsman? Pouze v případě, že se konkrétní záležitostí zabýval správní úřad (obecní, či stavební úřad projednával přestupek). Jinak ombudsman do sousedských sporů zasahovat nemůže.

Obecně lze říci, že sousedské spory mohou vzniknout ohledně jakékoliv věci, kterou si dokážeme představit.

Paragraf
Občanský zákoník je základním pilířem, který upravuje sousedské vztahy.

Dohoda

V zájmu zachování dobrých sousedských vztahů zkusíme danou věc řešit ústní domluvou. Nechceme totiž narušit sousedské vztahy do budoucna a riskovat, že se i přes uloženou sankci sousedovo nepřiměřené jednání ještě zintenzivní. V případě, že ústní domluva byla bezúčelná, můžeme podat výzvu k odstranění závadného jednání písemnou formou – doporučeným dopisem. Dopis působí důrazně, formálně a dodá celé záležitosti na důležitosti. Můžeme přidat odkaz na příslušný zákon a paragraf.

Orgány veřejné moci

V případě, že ústní, ani písemná domluva nepomohla vyřešit naše sousedské spory, obrátíme se na orgány veřejné moci – policii, obecní úřad, nebo například krajskou hygienickou stanici. Typickým příkladem je časté rušení nočního klidu, který je vymezen v čase mezi 22. až 6. hodinou ranní. Obrátíme se na Městskou policii, která může bezohlednému sousedovi uložit blokovou pokutu. Městská policie nám pomůže také v případě častých hádek a agresivního chování u sousedů.

Dalším častým jevem je ustavičně štěkající pes ve vedlejším bytě, kdy jeho majitel odmítá problém řešit. Obrátit se můžeme nejen na policii, ale také na městský úřad, hygienu a veterinární správu (máme-li podezření, že jsou zvířata chována v nevhodných podmínkách).

Imise

O imisích mluvíme tehdy, když od souseda proniká něco do mé sféry. Může se jednat o prach, kouř, zápach, stín, odpad, vodu, vůně kvetoucích stromů, které mohou být obtěžující a další vlivy, které vnikají na pozemek někoho jiného. Zejména v případě, pokud je jejich míra nepřiměřená a omezující. Problematika imisí je poměrně rozsáhlá, protože existuje celá řada faktorů, která může narušit sousedské soužití. Proto jsou sousedské spory častou problematikou.

Zákon rozlišuje mezi imisemi:

  • Přímými – soused odvádí vodu z okapů na náš pozemek. Můžeme se bránit vždy bez ohledu na míru obtěžování a přiměřenost.
  • Nepřímými – štěkot psa, kouř, kvetoucí stromy, spad popílku atd. Toto jednání není původcem přímo zamýšleno. Nepřímé imise jsou v rozporu se zákonem tehdy, pokud nás nepřiměřeně omezují v užívání pozemku.
  • Těmi z úředně schváleného provozu průmyslového podniku.

Proti imisím se můžeme bránit u soudu. Máme právo domáhat se zákazu činnosti, která je pro nás obtěžující. Shledá-li soud, že je žaloba důvodná, může nařídit sousedovi, aby se zdržel veškeré činnosti, která protiprávně zasahuje do žalobcova vlastnictví.

Pokud imise, které jsou úředně schváleny, vůči nám překračují svou mez nadměrným hlukem, zápachem, otřesy a dalšími vlivy, nemáme právo domáhat se u soudu zastavení, či omezení této činnosti. Máme právo pouze na finanční náhradu.

Přesahující větve ze sousedova stromu

Ideálním prostředkem, jak v tomto případě řešit sousedské spory je ústní domluva. Žádný úřad totiž nemá právo nařídit sousedovi, aby pokácel strom, nebo ořezal jeho větve. Pokud se tedy nedohodneme, bude náš spor řešit soud, což může být nákladný a zdlouhavý proces.

Sami máme právo (bez rozhodnutí soudu) ořezat větve, které zasahují na náš pozemek a způsobují nám škodu, či jiné potíže. Nejdříve však musíme souseda vyzvat, aby větve sám ořezal. Pokud na výzvu nereaguje, máme právo šetrným způsobem a ve vhodnou roční dobu větve ořezat.

Ovoce na stromě, které přesahuje na náš pozemek, patří sousedovi. Když plody spadnou na zem, můžeme si je ponechat my.

Žalobu k soudu můžeme podat také v případě, kdy sousedův strom nepřiměřeným způsobem vrhá příliš stínu na náš pozemek.

Větev s jablky
Ovoce, které spadne na náš pozemek patří nám.

Co když soused poraní naše zvíře?

I to může být častou příčinou sousedských sporů. Jako majitel zvířete máme veškeré právo na náhradu škody, včetně vynaložených nákladu na veterinární péči. Máme právo žádat přiměřenou zálohu na péči o zdraví zraněného zvířete. Zákon shledá toto jednání jako účelné i v případě, kdy cena za veterinární péči nepřiměřeně převyšuje cenu zvířete.

Cena zvláštní obliby

Tento institut je upraven v § 2969, odst. 2 občanského zákoníku. Je definován tak, že „Poškodí-li škůdce věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému cenu zvláštní obliby“. Přdevším tedy, když soused zvíře poraní, nebo usmrtí záměrně.

Cena zvláštní obliby zahrnuje majetkovou i nemajetkovou újmu majitele. Východiskem pro její stanovení je tzv. cena mimořádná, která k objektivním kritériím (čas, místo, okolnosti), přidá subjektivní kritéria (majetkové a osobní poměry).

Poškozený sám navrhne a náležitě před soudem odůvodní cenu zvláštní obliby.

Slovní napadení ze strany souseda

Jestliže nás soused slovně napadá, vyhrožuje, křivě obviňuje, dělá naschvály a ničí náš majetek, okamžitě se obrátíme na policii nebo městský úřad. Může se totiž jednat o přestupek, nebo dokonce trestný čin.

Není na místě brát věci do svých rukou. Řešení sousedských sporů necháme na orgánech veřejné moci. Ti rozhodnou o potrestání pachatele.

Mnohdy problémy tohoto typu vyřeší pomoc psychologa, nebo mediátora. Sousedské spory se totiž často mohou dostat do takových dimenzí, které překračují veškerou únosnou hranici. Primárně je důležité, aby se obě strany chtěly podílet na řešení problémů.

Včely

Řešení sousedských sporů ohledně včel je zapeklitá situace. Žádný zákon totiž nenařizuje, jak daleko od pozemku, který patří sousedovi, mají být umístěny úly. Majitel včel však musí zajistit, aby nepřiměřeným způsobem nenarušovali sousedovi užívání svého pozemku. Úly nebudeme směřovat přímo na sousedův pozemek, zajistíme jim napáječky, aby nelétali do sousedova bazénu a před plot vysadíme keře.

Chcete znát tip který vás naučí šetřit? Přečtěte si článek.