pracovní smlouva
pracovní smlouva musí být vždy písemně

Základní druhy pracovního poměru a rozdíly mezi nimi

Každý z nás se ve svém životě ocitne alespoň jednou v pracovním poměru. Je to věc, kterou řešíme všichni a většinou po celou délku našeho produktivního života. Každopádně pracovní tématika může být také matoucí a nepřehledná. V tomto článku vám proto přiblížíme základní druhy pracovního poměru a možnosti jejich ukončení.  

Pracovní poměr 

Pracovní poměr je jednoduše zaměstnání. Zakládá se zpravidla pracovní smlouvu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V některých zvláštních případech je možné pracovní poměr také založit jmenováním. 

Pracovní smlouva má jisté zákonné náležitosti, které musí obsahovat a je jedno, zda se jedná o pracovní místo vrcholového manažera nebo automechanika. Tyto základní náležitosti jsou:

  • druh práce, který bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat;
  • místo výkonu práce, ve kterém má být práce podle předešlé náležitosti vykonávána; 
  • den nástupu do práce. 

V případě, že pracovní smlouva neobsahuje jednu nebo více z těchto náležitostí, stává se neplatnou. Mzdové ohodnocení může být sjednáno v samotné smlouvě, nebo může být sjednána dodatečně ve mzdovém výměru, jeho nepřítomnost v samotné smlouvě však ničemu nevadí.  

Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně, jinak je neplatná. 

Je možné ji uzavřít na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Smlouvu na dobu určitou je možné uzavřít nanejvýš na 3 roky a pak je možné ji maximálně dvakrát prodloužit. Pracovní poměr na dobu určitou je proto možné uzavřít na nejvíce 9 let u stejného zaměstnavatele. Asi není potřeba říkat, že smlouva na dobu neurčitou je pro zaměstnance trochu výhodnější. 

Druhy pracovního poměru

Hlavní pracovní poměr (HPP)

Je tzv. “základním” typem pracovního poměru a u nás se s ním setkáte nejčastěji. Zákoník práce u něj stanovuje základní délku odpracované doby, která je 40 hodin. U některých povolání je pak táto délka zkrácená, na 37,5 hod nebo 38,75 hod (např. horníci).  

Na začátku hlavního pracovního poměru běží zaměstnanci zkušební doba, která činí max. 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců je tato doba max. 6 po sobě jdoucích měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

Zkrácený úvazek

Zkrácený, nebo i částečný pracovní úvazek je velmi podobný úvazku na hlavní pracovní poměr. Na rozdíl od něj v něm ale není stanovená pracovní doba 40 hodin týdně. Zkrácené úvazky často využívají např. lidi na rodičovské dovolené, kteří ještě nemůžou pracovat celých 40 hodin týdně. 

Zaměstnanec na zkráceném úvazku má stejná práva a povinnosti jako zaměstnanec na plný úvazek. Má ale většinou nižší mzdu a také méně dovolené než zaměstnanec, který využívá HPP.

Pokud máte o zkrácený úvazek zájem, zkuste se také podívat na tento článek.

Sdílené pracovní místo

Pojí se se zkráceným pracovním úvazkem. Jedná se o situaci, kdy je u zaměstnavatele volné 1 pracovní místo na hlavní pracovní poměr. Toto místo se ale zaměstnavatel rozhodne obsadit 2 zaměstnanci, kdy každý z nich má částečný úvazek. Součet jejich úvazků však nemůže překročit pracovní dobu 40 hodin týdně. Tento institut je v českém právním systému relativní novinkou. Pointou sdíleného pracovního místa je také to, aby tyto 2 zaměstnanci pracovali v odlišné časy a aby se střídali a pokryli tak celý pracovní týden. Většinou je totiž k dispozici i jedno pracoviště, např. 1 pracovní stůl a 1 židle, kterou tyto zaměstnanci musí sdílet. 

Dohoda o provedení práce (DPP)

Využívá se při zaměstnávání brigádníků při plnění jednorázových úkolů. Hodí se také na sezónní práce (např. balení zásilek v předvánočním období). Rozsah práce provedený pod DPP nesmí přesáhnout 300 hodin ročně. Do rozsahu práce se započítává také práce pro stejného zaměstnavatele vykonávaná na základě jiné DPP. V dohodě o provedení práce musí být uvedena sjednaná práce a doba, na kterou se tato dohoda uzavírá. Pokud příjem zaměstnance v rámci DPP nepřesáhne 10 000,-Kč měsíčně, není nutné za něj odvádět sociální ani zdravotní pojištění (daně nutné odvádět je). Neexistuje zde žádná zkušební doba a zaměstnanec zároveň nemá nárok na dovolenou ani odstupné. 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

Je velmi podobná dohodě o provedení práce, ale přece jen se v něčem liší. Rozsah práce nesmí činit víc než 20 hodin týdně. DPČ se využívá například při drobné administrativní práci nebo výpomoci, která nestačí na celý pracovní úvazek. Zde zaměstnavatel nemusí odvádět sociální a zdravotní pojištění do výše příjmu 3999,-Kč (ne měsíčně, ale celkově). U DPČ zaměstnanec také nemá nárok na dovolenou nebo odstupné.

Dočasné přidělení neboli agenturní zaměstnávání

Jedná se o dočasné umístění zaměstnance k výkonu práce u společnosti. Smlouvu ale zaměstnanec neuzavírá přímo se společností, u které bude pracovat, ale s pracovní agenturou. Agentura práci zprostředkovává a vystupuje jako zaměstnavatel. Pracovní agentura je tedy tím, kdo zaměstnancům vyplácí mzdu a odvádí za ně zdravotní a sociální pojištění. Zákon však zakazuje, aby si agentura brala provizi nebo část výdělku přímo od zaměstnanců. 

uzavření pracovního poměru
existuje vícero druhů pracovních poměrů

Ukončení pracovního poměru zaměstnancem

Ukončit pracovní poměr může zaměstnanec nebo zaměstnavatel. Jakýkoli způsob ukončení pracovního poměru musí být učiněn písemně, jinak je neplatný. 

Možností zrušení pracovního poměru z pozice zaměstnance je několik. Patří mezi ně výpověď, dohoda o ukončení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, okamžité zrušení pracovního poměru a uplynutí doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána.

Výpověď

Výpověď může zaměstnanec podat kdykoli, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Pracovní poměr skončí po uplynutí výpovědní doby, která činí min. 2 měsíce a začíná běžet 1. den následujícího měsíce po doručení výpovědi. Pokud tedy zaměstnanec podá výpověď 15.10., výpovědní doba počíná běžet dnem 1.11.

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Jedná se o dohodu mezi oběma stranami – jak zaměstnavatel tak zaměstnanec musí souhlasit. Výhodou je, že je možné domluvit se na skončení pracovního poměru k určitému datu, není proto třeba dodržet výpovědní lhůtu.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Zkušební doba trvá 3 nebo 6 měsíců, záleží jestli se jedná o vedoucí pozici nebo ne. Ukončení pracovního poměru v této době je možné s okamžitou platností a není nutné uvádět důvod ani zaměstnancem ani zaměstnavatelem.

Okamžité zrušení pracovního poměru 

Zákoník práce umožňuje i okamžité zrušení pracovního poměru, ovšem jen za velmi specifických podmínek. Jedná se konkrétně o tyto dva případy:

  • zaměstnavatel zaměstnanci nevyplatil mzdu nebo některou z jejích částí do 15 dnů od splatnosti 
  • zaměstnanec byl poskytovatelem pracovnělékařských služeb uznán, že nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu ani v době 15 dnů od předložení posudku neumožnil výkon jiné vhodné pozice.

Uplynutím doby, na kterou byla pracovní smlouva sjednána

Pokud máte sjednanou smlouvu na dobu určitou, po jejím skončení se můžete rozhodnout tuto smlouvu jednoduše neprodloužit. V tomto případě není potřeba žádného zvláštního jednání. 

Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Zaměstnavatel má také možnosti ukončení pracovního poměru, i když podmínky jsou přísnější než pro zaměstnance. Zároveň je těchto možností také méně, než jich má zaměstnanec. 

Výpověď ze strany zaměstnavatele

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli dát výpověď zaměstnanci jen z určitých důvodů. Tyto důvody a zároveň také možnosti zaměstnavatele jsou uvedeny v ust. §52 zákoníku práce. Důvod musí být ve výpovědi vždy uveden a výpověď musí být samozřejmě písemná.

Dohoda o ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Funguje stejně jako dohoda u zaměstnance. Obě strany musí souhlasit a zaměstnavatel nesmí zaměstnance k podpisu nutit. 

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době 

Zkušební doba slouží ke vzájemnému “oťukání” nového zaměstnance a zaměstnavatele. Zaměstnavatel se proto také může rozhodnout, že už nemá zájem s novým zaměstnancem dále spolupracovat a může tak zrušit pracovní poměr. V tomto případě nemusí ani uvádět důvod zrušení. 

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Jsou pouze dvě možnosti, kdy zaměstnavatel může k okamžitému zrušení přistoupit:

  • pokud ze strany zaměstnance dojde k zvlášť hrubému porušení pracovních povinností (např. požívání alkoholu na pracovišti)
  • pravomocné odsouzení zaměstnance pro úmyslný trestný čin.

Pokud máte zájem o více informací, můžete se podívat přímo na stránku Ministerstva práce a sociálních věcí.