Okamžitá likvidita a jak ji vypočítat
Okamžitá likvidita: Správné hodnoty vám pomůžou zvýšit ziskovost

Okamžitá likvidita: Co vyjadřuje a jak ji vypočítat?

Pokud se alespoň trochu zajímáte o finanční analýzu, určitě jste už slyšeli pojem okamžitá likvidita. Víte, co se pod ním skrývá? V následujícím článku se dozvíte, co tento pojem znamená, jak se okamžitá likvidita vypočítá, v jakém rozmezí by se měly pohybovat její hodnoty a k čemu vám to bude dobré.

Okamžitá likvidita doporučená hodnota

Likvidita představuje důležitý pojem finanční analýzy. Ale pozor! Existují dva základní druhy, které spolu moc nesouvisí. Jednak je to likvidita obecně. Ta vyjadřuje schopnost rychle proměnit investici na hotovost. Čím vyšších hodnot dosahuje, tím menší výnos investice přináší. A potom je tu likvidita podniku. Ta vyjadřuje jeho schopnost hradit závazky včas. Můžete měřit likviditu běžnou, pohotovou nebo okamžitou.

Pomocí okamžité likvidity změříte schopnost podniku hradit okamžitě krátkodobé závazky. Nesmí ale být moc velká ani moc malá. Pokud dosahuje příliš nízkých hodnot, možná vás napadne, že budete mít problém se splacením závazků. Ano, je to tak. Můžete se tak dostat do dluhů a celá situace vás možná bohužel dovede až k bankrotu.

Jestliže ale dosahuje okamžitá likvidita moc vysokých hodnot, znamená to, že pravděpodobně k financování využíváte až moc svůj vlastní kapitál. To odborníci označují za neefektivní. Cizí kapitál je totiž levnější. Protože úroky, které platíte například z úvěru v bance neboli cizího kapitálu jsou daňově uznatelné, můžete je uvést jako svůj výdaj a snížit tak nejen základ daně, ale i svou daňovou povinnost. To byste s vlastním kapitálem nedokázali.

ZAJÍMAVOST: S okamžitou likviditou mělo problémy hodně bank a finančních institucí během globální finanční krize v roce 2008. Tehdy se snížila důvěra mezi bankami a investory a instituce zjistily, že mají problém s převodem svých aktiv na hotovost. To vyžadovalo zásahy centrálních bank a vlád. Snažily se zajistit dostatečnou likviditu a zabránit kolapsu.

Okamžitá likvidita vzorec

V jakém rozmezí by se tedy měly pohybovat hodnoty okamžité likvidity? České zdroje uvádí interval 0,3 až 0,5. Ty zahraniční jsou konzervativnější a doporučují rozmezí od 0,5 do 1. A jak zjistit konkrétní hodnotu okamžité likvidity, které váš podnik dosahuje? Zaměřte se na finanční majetek. A vydělte ho krátkodobými závazky.

okamžitá likvidita jak ji vypočítat
Okamžitá likvidita: S výpočtem vám pomůže jednoduchý vzorec

Finanční majetek můžete spočítat jako součet peněz a peněžních ekvivalentů. To jsou prostředky, které mají k penězům svým charakterem, rizikem a likviditou velice blízko. Za peníze jsou rychle směnitelné a jejich držba pro vás tedy nepředstavuje vysoké riziko. Konkrétně do finančního majetku patří:

 • Běžný účet
 • Pokladna
 • Peníze na cestě
 • Státní pokladniční poukázky
 • Obchodovatelné cenné papíry se splatností do 1 roku
 • Fondy peněžního trhu

A krátkodobé závazky? Jedná se o ty, u kterých očekáváte, že je splatíte do 12 měsíců od rozvahového dne. Jejich hlavním úkolem je spolu s vlastními finančními zdroji financovat běžný provoz podniku. Patří sem například:

 • Krátkodobé bankovní úvěry
 • Závazky k dodavatelům
 • Závazky k zaměstnancům
 • Závazky z titulu daní
 • Přijaté zálohy
 • Časové rozlišení

Na závěr si zkuste uvědomit, jaké výhody získáte, pokud se budete snažit pohybovat v doporučeném intervalu hodnot okamžité likvidity. Jednak zajistíte plynulý chod podniku. Budete díky ní totiž schopni včas splácet faktury dodavatelům. Nebo mzdy zaměstnancům. Nebo úvěry bance. A navíc, pokud si budete dávat pozor na doporučené rozmezí, lépe zareagujete na různé nově se objevující příležitosti. Tak co? Zkusíte to s okamžitou likviditou?